Narzędzia:

10. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.4

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.4

 

zapis video 1 dnia posiedzenia s.217

zapis video 1 dnia posiedzenia s. 217

zapis video 3 dnia posiedzenia, s.217- cz.1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.1, sala 217

zapis video 4 dnia posiedzenia, cz.2, sala 217

 

zapis video 1 dnia posiedzenia s. 182

zapis video 1 dnia posiedzenia s.182

zapis video 2 dnia posiedzenia , s.182 - cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, s. 182

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.1, sala 182

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 2, sala 182


1.

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Senat w dniu 5 maja 2020 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 328do druku 328do druku 328
Druki senackie: 9999 A
Uchwała: 099uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

druki sejmowe nr 328, do druku 328

druki senackie nr 99, 99 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza zasadę głosowania wyłącznie korespondencyjnego i osobistego w wyborach na Prezydenta RP w 2020 r. W myśl ustawy wyznaczony operator dostarczy pakiet wyborczy do skrzynki pocztowej wyborcy zgodnie z adresem widniejącym w spisie wyborczym. W ustawie zawarto również przepisy upoważniające ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do określenia w drodze rozporządzeń wzoru karty do głosowania oraz szczegółowego trybu doręczania pakietów wyborczych i odbierania kopert zwrotnych przez osoby przebywające na kwarantannie. Ustawa określa także tryb przeprowadzania wyborów za granicą. Marszałek Sejmu postanowieniem będzie mógł zmienić termin przeprowadzenia wyborów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 maja 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej  w tej sprawie odbyło się 28 kwietnia 2020 r. Komisje nie zakończyły prac.

Kolejne posiedzenie połączonych komisji w tej sprawie odbyło się 4 maja 2020 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy

Mniejszość połączonych komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 99 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Sprawozdawcą mniejszości będzie senator Marek Pęk.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Senat w dniu 6 maja 2020 podjął uchwałę wzywającą Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
Druki senackie: 109109 S109 X
Uchwała: 109uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego.
druki senackie nr 109, 109 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Wcisła.
 

 

Marszałek Senatu w dniu 4 maja 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 maja 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 109 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 maja 2020 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 202do druku 202251251 A
Druki senackie: 103103 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 103uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 202, do druku 202, 251, 251-A

druki senackie nr 103, 103 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa zakłada ustalenie listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby finansowane w całości ze środków publicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 maja 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 kwietnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 maja 2020 r.

Komisja informuje, że żaden z poddanych pod  głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia zestawienie wszystkich wniosków  (druk nr 103 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Konieczny.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Senat w dniu 6 maja 2020 r. przyjął ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 269321
Druki senackie: 107107 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 107uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

druki sejmowe nr 269, 321
druki senackie nr 107, 107 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu.

 

Przedstawione rozwiązania zmierzają do ujednolicenia reżimu prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez granicę RP, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów, oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa UE wobec takiej infrastruktury.

 

Sejm uchwalił ustawę na 11.  posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 maja 2020 r.

 

 

Marszałek Senatu w dniu  4 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 5 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 107 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

 

 

 


 

 

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 maja 2020 r. przyjął ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. bez poprawek
Druki senackie: 108108 A108 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 108uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 279, do druku nr 279

druki senackie nr 108, 108 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

 

Ustawa wprowadza kompleksowe rozwiązania mające umożliwić szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

 

Sejm uchwalił ustawę na 11.  posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 maja 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu  4 maja 2020 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 108 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Joanna Sekuła.

 

 

 

 

 

 

 


 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Senat w dniu 13 maja 2020 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 336do druku 336352352 A
Druki senackie: 112112 A112 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 112uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

druki sejmowe nr 336, do druku 336,  352, 352-A

druki senackie nr 112, 112 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Ustawa przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców - Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Ponadto zakłada umożliwienie udzielenia w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 czerwca 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 12 maja 2020 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 112 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski


7.

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Senat w dniu 13 maja 2020 r. podjął uchwałę w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
Druki senackie: 104104 S104 X
Uchwała: 104uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.

druki senackie nr 104, 104 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Czerwiński.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 kwietnia 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się w dniach 28 kwietnia oraz 12 maja 2020 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 104 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Ujazdowski.


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Senat w dniu 14 maja 2020 r. wprowadził poprawki (87) do ustawy
Druki sejmowe: 344do druku 344do druku 344do druku 344do druku 344344 A350350 A
Druki senackie: 106106 A114116117106 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 106uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

druki sejmowe nr 344, 344-A, 350, 350-A

druk senacki nr 106, 106 A, 114 , 116 , 117
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

 

Ustawa zawiera pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii. Pakiet ma na celu m.in. ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki.

 

 

Sejm uchwalił ustawę na 11.  posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 maja 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu  4 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 4, 6 i 12 maja 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 106 A).

Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wnioski o podjęcie następujących inicjatyw ustawodawczych:

- projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem (druk nr 114),

- projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 116).,

- projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 117).

Sprawozdawcą komisji oraz wniosków o podjęcie inicjatyw ustawodawczych na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


 


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Senat w dniu 14 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem oraz o instrumentach wsparcia niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom epidemii
Druki senackie: 114114 X
Uchwała: 114uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem.

druk senacki nr 114
 

Podczas rozpatrywania uchwalonej przez Sejm na 11. posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem (druk nr 106 A).

 

W przedstawionej zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu inicjatywie ustawodawczej (druk nr 114) komisja proponuje m.in. umożliwienie powierzenia wykonywania zadań urzędów gminy, starostwa powiatowego, marszałkowskich czy podmiotów prowadzonych lub tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom, gdy urzędy te staną się niezdolne do wykonywania zadań. Ponadto projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Senat w dniu 13 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Druki senackie: 116
Uchwała: 116uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

druk senacki nr 116
 

Podczas rozpatrywania uchwalonej przez Sejm na 11. posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 106 A).

 

Przedstawiona zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu inicjatywa ustawodawcza (druk nr 116) zawiera szereg instrumentów wsparcia dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, w tym: obowiązkowe, cotygodniowe badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, gratyfikację finansową czy umożliwienie zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.