Narzędzia:

2. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu

Senat w dniu 17 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu
Druki senackie: 17 S
Uchwała: 017uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.

druki senackie nr 17, 17 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jerzego Wcisłę.

Marszałek Senatu w dniu 10 grudnia 2019 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2019 r.

Komisja wprowadziła poprawkido przedstawionego projektu uchwały (druk nr 17 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Sejm na 2.pos. - 20.12.2019 r. -przyjął poprawki nr: 3, 4 (z 4 zgłoszonych poprawek przyjął 2) (druki nr 94 i 104).
Druki sejmowe: 13do druku 13do druku 1313 Ado druku 13 A25 25 A
Druki senackie: 1313 A13 B13 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 013uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 13, do druku nr 13, 13-A, do druku 13-A, 25, 25-A

druki senackie nr 13, 13 A, 13 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa rozszerza zakres zadań realizowanych przez Fundusz, wprowadzając możliwość udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym - emerytom i rencistom. Zgodnie z ustawą ze środków Funduszu będą finansowane m.in. jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Ponadto ustawa zmienia nazwę Funduszu na „Fundusz Solidarnościowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 1. posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 listopada 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 grudnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 listopada 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2019 r.

Komisja informuje, żeżaden z poddanych pod  głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia zestawienie wszystkich wniosków  (druk nr 13 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2019 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 13 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. odrzucił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Sejm na 2.pos. - 20.12.2019 r. - odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów (druki nr 95 i 105).
Druki sejmowe: 15do 15do 152424 A
Druki senackie: 1414 A1616 do dr14 Z16 W
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 014uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 15, do druku nr 15, 24, 24-A

druki senackie nr 14, 14 A, 16, do druku nr 16
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 1. posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 listopada 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 grudnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 listopada 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 i 4 grudnia 2019 r.
 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 14 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 16, do druku nr 16).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


4.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 51do druku 51do druku 51
Druki senackie: 1818 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 018uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

druki sejmowe nr 51, do druku 51

druki senackie nr 18, 18 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawadotyczy przedłużenia do dnia 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło  się 16 grudnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 18 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Sejm na 2.pos. - 20.12.2019 r. - przyjął jedyną poprawkę Senatu - (druki nr 96 i 106).
Druki sejmowe: 566060 A
Druki senackie: 2222 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 022uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. –  pilny projekt ustawy

druki sejmowe nr 56, 60, 60-A

druki senackie nr 22, 22 A
 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji, które umożliwią przekazanie z budżetu państwa środków na realizację zadań publicznych w roku 2019 oraz wykorzystanie środków po upływie roku budżetowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 grudnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 22 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 40do druku 40do druku 40
Druki senackie: 1919 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 019uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

druki sejmowe nr 40, do druku nr 40

druki senackie nr 19, 19 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

W związku z tym, że toczy się postępowanie w drugiej instancji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, niniejsza nowelizacja przedłuża okres zawieszenia stosowania przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej na okres 6 miesięcy 2020 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 19 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Ożóg


7.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 4452
Druki senackie: 2121 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
Uchwała: 021uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

druki sejmowe nr 44, 52

druki senackie nr 21, 21 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa przesuwa dotychczasowy termin wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2021 r., dzięki czemu pasażerowie zachowają pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, niezależnie od podpisania przez niego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednostką samorządu terytorialnego będącą organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 21 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 41do druku 415454 A
Druki senackie: 2020 A20 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 020uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 41, do druku nr 41, 54, 54-A

druki senackie nr 20, 20 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa rozszerza zastosowanie ulgi wprowadzonej ustawą zwaną „Małym ZUS-em”, która uzależniła wysokość składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przychodu uzyskiwanego przez najmniejszych przedsiębiorców. Procedowana nowelizacja zwiększa próg rocznego przychodu uprawniającego do ulgi oraz wprowadza nowe kryterium tj. obliczanie wysokości bieżących składek od dochodu uzyskanego w roku ubiegłym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło  się 16 grudnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 20 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 20 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druki senackie: 1212 S
Uchwała: 012uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki  senackie nr 12, 12S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Marek Borowski.
 

Projekt ustawy ma na celu przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Projekt dotyczy głównie kobiet urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę do końca 2008 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 19 listopada 2019 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia  2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 12 S).

Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Senat w dniu 18 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
Druki senackie: 15
Uchwała: 015uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii  Międzyparlamentarnej.
druk senacki nr 15

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony wicemarszałek Michał Kamiński.

 

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.