Narzędzia:

85. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

25, 26 września oraz 17 i 18 października 2019 r.

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1 dnia posiedzenie cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 3 dnia posiedzenia

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3758do druku 3758do druku 37583769
Druki senackie: 12951295 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównwczy
Uchwała: 1295uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

druki sejmowe nr 3758, do druku nr 3758, 3769

druki senackie nr 1295, 1295 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa wprowadza sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Sankcje nakładane będą za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w rozporządzeniu UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1295 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 36683767
Druki senackie: 12931293 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1293uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 3668, 3767

druki senackie nr 1293, 1293 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE i wyłączenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. transportu i włączenie jej do struktury obsługującej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1293 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

 


3.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Senat w dniu 25 września 2019 r. zapoznał się z Informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Druki senackie: 1171
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

druk senacki nr 1171
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 29 kwietnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 maja 2019 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 czerwca 2019 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


4.

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 376337703770 A
Druki senackie: 12971297 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 1297uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie.

druki sejmowe nr 3763, 3770, 3770-A

druki senackie nr 1297, 1297 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa określa podstawowe zasady organizowania lotów najważniejszych osób w państwie, tj. Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów oraz określa kto poza ww. osobami może towarzyszyć najważniejszej osobie w państwie na pokładzie statku lotniczego. Ponadto ustawa zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD, który będzie prowadzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym gromadzone będą dane dotyczące dat, tras przelotów i wskazanych pasażerów poszczególnych lotów o statusie HEAD.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1297 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 379538093809 A
Druki senackie: 13031303 A1303 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1303uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3795, 3809

druki senackie nr 1303, 1303 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.
 

Ustawa m.in. rozszerza zakres oświadczeń majątkowych składanych dotychczas przez posła i senatora tak, aby obejmowały one oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 1303 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.


 

 

 


6.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 13081308 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1308uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 3624, do druku nr 3624, 3759, 3759-A
druki senackie nr 1308, 1308 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1308 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

 


7.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 13091309 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1309uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 3625, do druku nr 3625, 3760, 3760-A
druki senackie nr 1309, 1309 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa określa zasady wprowadzenia do systemu prawa ustawy –Prawo zamówień publicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1309 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

 

 

 

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 września 2019 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 3522do druku 3522do druku 352237843784 A
Druki senackie: 13051305 A1305 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1305uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3522, do druku nr 3522, 3784, 3784-A

druki senackie nr 1305, 1305 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Ustawa dotyczy wzmocnienia systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, tj. takich, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady produkcyjne oraz usługowe. Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności, określonych w przepisach krajowych i unijnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji  Środowiska w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy(druk nr 1305 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3711do druku 3711do druku 3711do druku 37113772
Druki senackie: 12941294 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1294uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 3711, do druku 3711, 3772

druki senackie nr 1294, 1294 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu transpozycję do polskiego prawa dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49 WE PE i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W ustawie zawarto regulacje dotyczące instrumentów monitorowania w zakresie terminowego przekazywania danych i informacji, sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem oraz sankcji za nieterminowe sporządzanie i przekazanie tych dokumentów do Komisji Europejskiej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1294 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 13041304 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1304.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

druki sejmowe nr 3771, do druku nr 3771, 3826

druki senackie nr 1304, 1304 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. Proponowane rozwiązania umożliwią zatem przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1304 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.