Narzędzia:

41. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

zapis video z pierwszego dnia obrad część 1.

zapis video z pierwszego dnia obrad część 2.

zapis video z drugiego dnia obrad


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 17 października 2013 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 823do druku nr 82316661666 Ado druku nr 1666 A
Druki senackie: 459459 A459 B459 C459 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 459.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 823, do druku nr 823, 1666, 1666-A, do druku nr 1666-A

druki senackie nr 459, 459 A, 459 B, 459 C

Był to komisyjny projekt ustawy.

Celem ustawy jest wyeliminowanie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wnioskodawcy proponują utworzenie centralnej ewidencji tych kart i wydawanie ich na czas maksymalnie 5 lat. Ustawa zaostrza również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 października 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 459 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 października 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk  nr 459 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kutz.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 października 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk  nr 459 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


2.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 15691682
Druki senackie: 456456 A456 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 456_2.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca
1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

druki sejmowe nr 1569 i 1682

druki senackie nr 456, 456 A, 456 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Ratyfikacja Protokołu pozwoli na zmianę postanowień umownych w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz podniesienia jakości polsko-indyjskiej umowy, m.in. w zakresie opodatkowania licencji, dywidend i odsetek.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 1 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 456 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 października 2013 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 456 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


3.

Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 16411705
Druki senackie: 457457 A457 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 457.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej
w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

druki sejmowe nr 1641 i 1705

druki senackie nr 457, 457 A, 457 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki.

Przystąpienie Polski do ww. umowy umożliwi dostęp do wszystkich informacji niejawnych wytwarzanych przez Europejską Agencję Kosmiczną lub przekazywanych przez kraje członkowskie na potrzeby jej działalności.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 1 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 457 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 457 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


4.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 16421706
Druki senackie: 458458 A458 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 458.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

druki sejmowe nr 1642 i 1706

druki senackie nr 458, 458 A, 458 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki.

Celem zawarcia umowy o handlu jest ustanowienie ram prawnych dla rozwoju relacji handlowo-inwestycyjnych między UE, w tym Rzecząpospolitą Polską, a krajami Wspólnoty Andyjskiej. Dotychczas negocjacje zakończono z Kolumbią i Peru.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 1 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 458 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 458 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


5.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej).

Senat w dniu 16 października 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 429
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń -  czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 429

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu  1 września 2013 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 9 października 2013 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


6.

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki senackie: 452452 A452 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 452.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

druki sejmowe nr 1421, do druku nr 1421, 1721, do druku nr 1721, 1721-A

druki senackie nr 452, 452 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa określa zasady udzielania pomocy przez państwo przy zakupie pierwszego własnego mieszkania młodym małżeństwom, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz osobom samotnym (do 35. roku życia). Program ma obowiązywać przez 5 lat – od 2014 do 2018 roku.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 października 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 452 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki senackie: 460460 A460 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 460.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 387, do druku nr 387, 1676, 1676-A

druki senackie nr 460, 460 A, 460 B

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

Nowelizacja ma na celu usunięcie z ustawy o Policji ograniczenia czasowego dotyczącego, w przypadku zwolnienia policjanta ze służby, możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop oraz za niewykorzystany czas wolny od służby jedynie za ostatnie trzy lata kalendarzowe. Jednocześnie analogiczne zmiany dokonywane są w przepisach dotyczących żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 460 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 460 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki senackie: 455455 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 455.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

druki sejmowe nr 1436, do druku nr 1436, 1724, do druku nr 1724

druki senackie nr 455, 455 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa znosi obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których publikowane są ogłoszenia ich dotyczące.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 października 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 455 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1384do druku nr 13841719do druku nr 1719
Druki senackie: 453453 A453 B453 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 453.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

druki sejmowe nr 1384, do druku nr 1348, 1719, do druku nr 1719

druki senackie nr 453, 453 A, 453 B

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Ustawa wprowadza zakaz łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

PosiedzenieKomisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 października 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 453 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Arłukowicz.

PosiedzenieKomisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 października 2013 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 453 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.


10.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 11 października 2013 r. bez poprawek.
Druki senackie: 465465 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 465.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

druki sejmowe nr 1434, do druku nr 1434, 1771, do druku nr 1771, 1771-A

druki senackie nr 465, 465 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa określa również zasady dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Pomoc udzielana będzie na warunkach określonych w ustawie.

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2013 r. skierował ustawę do:

─Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

─Komisji Gospodarki Narodowej

─Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 października 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr  465 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.