Narzędzia:

83. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.4

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan

Senat w dniu 31lipca 2019 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan
Druki senackie: 11741174 S
Uchwała: 1174u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan.

druki senackie 1174, 1174 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawcy został upoważniony senator Jan Hamerski.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r. 

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 1174 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


2.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Senat w dniu 31 lipca 2019 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 3603do druku 360336763676 A
Druki senackie: 12581258 A1258 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1258u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

druki sejmowe nr 3603, 3676, 3676-A

druki  senackie nr 1258, 1258 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu określenie warunków nabywania prawa, trybu przyznawania oraz zasad wypłacania i finansowania świadczenia (świadczenie uzupełniające) dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (10) (druk nr 1258 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Senat w dniu 31 lipca 2019 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 361936423642 A
Druki senackie: 12621262 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1262u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

druki sejmowe nr 3619, 3642, 3642-A

druki senackie nr 1262,  1262 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ustawa nadaje zadaniom wykonywanym przez OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej (innym niż walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami) charakter przepisów rangi ustawowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1262 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Sługocki.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (3).   

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk. 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3616do druku 3616do druku 36163661do druku 3661
Druki senackie: 12601260 A1260 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1260u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3616, do druku nr 3616, 3661, do druku nr 3661

drukI senackiE nr 1260, 1260 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa zakłada usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tym celu nowelizacja m.in. likwiduje postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także znosi obowiązek udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie stwierdził on konieczności przeprowadzenia tej oceny.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r.  

Komisja informuje, że żaden poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1260 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa. 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3521do druku 3521do druku 3521do druku 352136013601 A
Druki senackie: 12451245 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1245u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3521, do druku nr 3521, 3601

druki senackie nr 1245, 1245 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa ma na celu usprawnienie systemu pomocy udzielanej uczestnikom działań poza granicami państwa. Nowelizacja rozszerza zakres przedmiotowy ustawy oraz zapewnia większą spójność pomiędzy istniejącymi przepisami regulującymi ich uprawnienia. Eliminuje również wątpliwości pojawiające się
w procesie przyznawania statusu weterana lub weterana poszkodowanego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1245 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Potoczny.

 

 


6.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 12561256 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1256u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

druki sejmowe nr 2431, do druku 2431, 3655

druki senackie nr 1256, 1256 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w dalszych pracach nad projektem został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Celem ustawy jest wprowadzenie mechanizmów mających na celu zapobieganie marnowaniu żywności poprzez m.in.: nałożenie obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne, wprowadzenie opłat oraz kar za marnowanie żywności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1256 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3548do druku 358436713671 A
Druki senackie: 12611261 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1261u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

druki sejmowe nr 3548, do druku nr 3548, 3671, 3671-A

druki senackie nr 1261, 1261 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego – tzw. wojskowych klas mundurowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1261 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 354036533563 A
Druki senackie: 12321232 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1232u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

druki sejmowe nr 3540, 3563, 3563-A

druki senackie nr 1232, 1232 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Nowelizacja ustawy jest związana z potrzebą transpozycji do krajowego porządku prawnego dwóch dyrektyw dotyczących statków pasażerskich. Ustawa ma na celu zapewnienie jednolitych zasad przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro (statek pasażerski przystosowany do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych) oraz na szybkich statkach pasażerskich (przewożących powyżej 12 pasażerów) w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej. Celem nowych przepisów jest także włączenie inspekcji przeprowadzanych na tego typu statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu

.

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1232 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 35823636
Druki senackie: 12471247 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1247u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

druki sejmowe nr 3582, 3636

druki senackie nr 1247, 1247 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Ustawa dotyczy dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1247 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 2 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 354235703570 A
Druki senackie: 12261226 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1226u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3542, 3570, 3570-A

druki senackie nr 1226, 1226 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

Ustawa dotyczy m.in. umożliwienia Prezesowi UOKiK bardziej elastycznego kształtowania struktury wewnętrznej UOKiK (w szczególności w odniesieniu do delegatur UOKiK), poprawy skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez dostęp do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1226 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.