Narzędzia:

81. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video posiedzenia cz.1

zapis video posiedzenia cz.2


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej
Druki senackie: 1212
Uchwała: 1212uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej.
druk senacki nr 1212
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Szwed.
 

Projekt uchwały został uzgodniony - zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu.

 


2.

Wybór Wicemarszałka Senatu

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu i wybrał na tę funkcję senatora Marka Pęka
Druki senackie: 1210
Uchwała: 1210uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór Wicemarszałka Senatu.
druk senacki nr 1210
 

W dniu 25 czerwca 2019 r. grupa senatorów złożyła wniosek o powołanie na funkcję Wicemarszałka Senatu senatora Marka Pęk(druk 1210).


3.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 12031203 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1203uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

druki sejmowe nr 3498, do druku nr 3498, 3502

druki senackie nr 1203, 1203 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu utrzymanie w drugim półroczu 2019 r. dla ok. 98% odbiorców końcowych obniżonej ceny (ceny z 2018 r.) energii elektrycznej oraz objęcie średnich i dużych przedsiębiorstw dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis, a także objęcie przedsiębiorstw energochłonnych mechanizmem, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1203 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

 

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy
Druki senackie: 11961196 A1196 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1196uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3137, do druku nr 3137, 3457, do druku nr 3457, 3457-A

druki senackie nr 1196, 1196 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu kompleksową reformę przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy(druk nr 1196 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.  

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 34763532
Druki senackie: 12061206 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1206uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

druki sejmowe nr 3476, 3532

druki senackie nr 1206, 1206 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący niespełnienia przez Polskę wymogów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. W tym celu przewiduje się m.in. wzmocnienie działań kontrolnych sprawowanych przez zarząd województwa nad gminami i powiatami, czy nałożenie na administrację samorządową szczebla wojewódzkiego obowiązku monitorowania stanu realizacji działań naprawczych określonych w planach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1206 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 3412do druku 341234643464 A
Druki senackie: 11981198 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1198uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3412, do druku nr 3412, 3464

druki senackie nr 1198, 1198 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa doprecyzowuje przepisy odnoszące się do funkcjonowania aktualnie rozbudowywanej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zmieniona zostanie także reguła wydatkowa dotycząca środków pieniężnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk nr 1198 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Łuczak.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3455do druku 3455do druku 3455do druku 34553508
Druki senackie: 12011201 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1201uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

druki sejmowe nr 3455, do druku nr 3455, 3508

druki senackie nr 1201, 1201 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zakłada utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego celem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1201 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Józef Łyczak.


8.

Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 32623446do druk 34463446 A
Druki senackie: 12001200 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1200uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

druki sejmowe nr 3262, 3446, 3446-A

druki senackie 1200, 1200 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające dobrowolne znakowanie produktów, które nie będą zawierać organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) lub też w procesie wytwarzania których GMO nie były wykorzystywane, jako produktów „wolnych od GMO”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1200 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3496do druku 349635233523 A
Druki senackie: 12041204 A1204 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1204uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3496, do druku nr 3496, 3523, 3523-A

druki senackie nr 1204, 1204 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zakłada m.in.: podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty, określenie minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, a także powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu orazKomisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1204 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko.


10.

Wybór przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Senat w dniu 26 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i wybrał na tę funkcję senatora Mieczysława Augustyna
Uchwała: 1213uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
druk senacki nr 1213
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie wyboru kandydata na Przewodniczącego odbyło się 25 czerwca 2019 r.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie przygotowania projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej odbyło się 26 czerwca 2019 r.
 

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie wyboru senatora Mieczysława Augustyna na Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (druk nr 1213).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki