Narzędzia:

79. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis viedo 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3408do druku 340834623462 A
Druki senackie: 11861186 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1186uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3408, do druku nr 3408, 3462

druki senackie nr 1186, 1186 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło  się 21 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1186 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.

 

 


2.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Senat w dniu 24 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 341134613461 A
Druki senackie: 11831183 A1183 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał do druku 1183
Uchwała: 1183uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

druki sejmowe nr 3411, 3451, 3461-A

druki senackie nr 1183, 1183 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa reguluje utworzenie i funkcjonowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1183 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy  

Sprawozdawcami mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą senator Piotr Florek oraz senator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Senat w dniu 24 maja 2019 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 11821182 A1182 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1182uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej.

druki sejmowe nr 3086, do druku nr 3086, 3452

druik senackie nr 1182, 1182 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa ma na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej, dostosowanie nadzoru nad tym podmiotem do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, zwłaszcza w państwach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz wprowadzenie usprawnień
w organizacji Polskiej Agencji Kosmicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 1182 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.  

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 maja 2019 r. wprowadził poprawki (42) do ustawy
Druki sejmowe: 345134663466 A
Druki senackie: 11841184 A1184 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1184uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3451, 3466

druk senacki nr 1184, 1184 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualna czy własność.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (41) do ustawy (druk nr 1184 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 34093463
Druki senackie: 11871187 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1187uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3409, 3463

druki senackie nr 1187, 1187 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia będą dotyczyć zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło  się 21 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1187 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3176do druku 317633973397 A
Druki senackie: 11771177 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1177uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

druki sejmowe nr 3176, 3397

druki senackei nr 1177, 1177 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło  się 21 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1177 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3410do druku 341034503450 A
Druki senackie: 11811181 A1181 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1181uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

druki sejmowe nr 3410, do druku nr 3410, 3450, 3450 A

druki senackie nr 1181, 1181 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Ustawa ma na celu zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadzenie szeregu uproszczeń w systemie PPK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz KomisjiRodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  w tej sprawie odbyło się 27 maja 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1181 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 329533943394 A
Druki senackie: 11761176 A1176 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1176uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 3295, 3394

druki senackie nr 1176, 1176 A, 1176 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami i nałożenie na kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  23 maja 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1176 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 27 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1176 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze

Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2435do druku 2435do druku 24353449
Druki senackie: 11801180 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1180uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze.

druki sejmowe nr 2435, do druku nr 2435, 3449

druki senackie nr 1180, 1180 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu zniesienie możliwości przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. Zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1180 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3144do druku 3144do druku 31443371
Druki senackie: 11781178 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1178uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

druki sejmowe nr 3144, do druku nr 3144, 3371

druki senackie nr 1178, 1178 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Ustawa wprowadza m.in. możliwość nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że wymagany termin na dokonanie czynności został zachowany. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  23 maja 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1178 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.