Narzędzia:

78. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.4


1.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Senat w dniu 9 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Druki senackie: 10591059 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1059uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

druki senackie nr 1059, 1059 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Aleksander Szwed.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projektowana nowelizacja ma na celu zmianę przepisów określających termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki, w zakresie jakim przepisy te były niezgodne z Konstytucją RP.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2018 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyły się 13 lutego oraz 10 kwietnia 2019 r.

Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 1059 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 33873389do druku 3389
Druki senackie: 11631163 A1163 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1163uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3387, 3389,  do druku 3389  

druki senackie nr 1163, 1163 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18. roku życia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 maja  2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1163 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Senat w dniu 9 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 33633370
Druki senackie: 11661166 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1166uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

druki sejmowe nr 3363, 3370

druki senackie nr 1166, 1166 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa realizuje wyrok TK poprzez zniesienie obowiązku ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego. Efektem wprowadzenia tej zmiany będzie skrócenie okresu, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej, oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 maja  2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1166 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 maja 2019 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki senackie: 11641164 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1164uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1653, do druku nr 1653, 3372

druki senackie nr 1164, 1164 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Ustawodawczej
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 maja  2019 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 1164 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy

Senat w dniu 9 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy
Druki senackie: 10711071 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1071uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy.

druki senackie nr 1071, 1071 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Wojciech Piecha.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 

Projekt ustawy wprowadza przepis, zgodnie z którym żądanie społecznego inspektora pracy dotyczące udzielenia informacji oraz okazania dokumentów w zakresie dotyczącym danych osobowych może zostać spełnione za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 marca 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy bez poprawek (druk nr 1071 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3301do druku 33013360
Druki senackie: 11481148 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1148uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3301, do druku nr 3301, 3360

druki senackie nr 1148, 1148 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału uczciwych podatników w karuzelach VAT. Ustawa wprowadza nowe narzędzie w postaci wykazu podatników VAT, udostępniającego informacje o podatnikach i ułatwiającego podmiotom prowadzącym działalność szybką identyfikację ich kontrahentów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 7 maja  2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1148 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Senat w dniu 9 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3312do druku 3312do druku 331233773377 A
Druki senackie: 11581158 A1158 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1158uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

druki sejmowe nr 3312, do druku nr 3312, 3377, 3377-A

druki senackie nr 1158, 1158 A, 1158 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa obniża stawki podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 7 maja  2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1158 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 7 maja  2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1158 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystian Probierz.


8.

Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej

Senat w dniu 9 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3266do druku 32663383
Druki senackie: 11651165 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 1165uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej.

druki sejmowe nr 3266, do druku nr 3266, 3383

druki senackie nr 1165, 1165 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha.
 

Ustawa tworzy ramy prawne dla utworzenia i realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, czyli wieloletniego programu (na lata 2020-2030) obejmującego działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 maja  2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1165 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


9.

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Senat w dniu 9 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3297do druku 32973361
Druki senackie: 11491149 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1149uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.

druki sejmowe nr 3297, do druku nr 3297, 3361

druki senackie nr 1149, 1149 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Celem ustawy jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 maja 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 maja  2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1149 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Wojtyła.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 11681168 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1168uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3298, do druku nr 3298, 3384, 3384-A

druki senackie nr 1168, 1168 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dotyczy złagodzenia ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, rozszerzenia katalogu przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także skrócenia z 10 do 5 lat okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 7 maja  2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1168 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.