Narzędzia:

77. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia

zapis video 1 dnia posiedzenia cd.

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Senat w dniu 26 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 25 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3398
Druki senackie: 11601160 A1160 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1160uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

druk sejmowy nr 3398
druki senackie nr 1160, 1160 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa zasady klasyfikacji uczniów przed zakończeniem roku szkolnego w przypadku, gdy nie dokona tego rada pedagogiczna.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1160 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Senat w dniu 26 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 11611161 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1161uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

druki sejmowe nr 3396, 3396-A, 3407

druki senackie 1161, 1161 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wyłącza możliwość wnoszenia odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 maja 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy(druk nr 1161 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.