Narzędzia:

74. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video cz.1

zapis video cz.2

zapis video cz.3

zapis video cz.4

 


1.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3217do druku 3217do druku 321732203220 A
Druki senackie: 10961096 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1096u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

druki sejmowe nr 3217, do druku nr 3217, 3220, 3220–A

druki senackie nr 1096, 1096 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie i zapewnienie spójności prawa w zakresie ustaw regulujących kwestie obrotu energią elektryczną w Polsce.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się w dniach 25 i 26 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1096 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


2.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 11001100 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1100u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

druki sejmowe nr 3114, do druku 3114, 3227, 3227-A

druki senackie nr 1100, 1100 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz będącej organizacją powstałą w wyniku włączenia do niej części obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Głównym celem działalności Sieci będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Dodatkowo Sieć będzie miała za zadanie wspierać politykę gospodarczą państwa. Za planowanie i koordynację prac badawczych prowadzonych w instytutach będzie odpowiadać Centrum Łukasiewicz na czele z Prezesem Centrum. Nadzór nad działalnością Centrum będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 lutego 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1100 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


3.

Ustawa o Agencji Badań Medycznych

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3106do druku 3106do druku 3106do druku 310632213221 A
Druki senackie: 11011101 A1101 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1101u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Agencji Badań Medycznych.

druki sejmowe nr 3106, do druku 3106. 3221, 3221-A

druki senackie nr 1101, 1101 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa tworzy Agencję Badań Medycznych i określa zasady jej funkcjonowania. Głównym celem działania Agencji będzie finansowanie projektów badawczych i  prac  rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów  interdyscyplinarnych o celach medycznych, które wyłaniane będą w drodze konkursu. Ponadto zadaniem Agencji będzie wydawanie opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk  medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz podmiotów administracji publicznej lub innych oraz inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1101 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 10941094 A1094 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1094u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3053, do druku nr 3053, 3165, 3165-A

druki senackie nr 1094, 1094 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych dotychczasowych rozwiązań. Wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych jej przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co ma pozwolić na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. oraz uelastycznić stosowanie przepisów ustawy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1094 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 311631563156 A
Druki senackie: 10931093 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1093u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3116, 3156, 3156-A

druki senackie nr 1093, 1093 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Wprowadzone zmiany m.in.: rozszerzają katalog przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, usprawniają postępowanie związane z rezerwacją częstotliwości, modyfikują zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres oraz przyznają nowe kompetencje Prezesowi UKE. Ustawa dostosowuje prawo polskie do wymogów prawa Unii Europejskiej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 1093 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 321232303230 A
Druki senackie: 11131113 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1113u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 3212, 3230, 3230-A

druki senackie nr 1113, 1113 A

 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa wydłuża termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 3 lat.

 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek(druk nr 1113 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3206do druku 3206do druku 32063245
Druki senackie: 11121112 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1112u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

druki sejmowe nr 3206, do druku nr 3206, 3245

druki senackie nr 1112, 1112 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu zachowanie dotychczasowego katalogu olejów napędowych,  przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy, w celu utrzymania możliwości zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zakupu tego oleju do produkcji rolnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 26 lutego 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek(druk nr 1112 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 32023242
Druki senackie: 11111111 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1111u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3202, 3242

druki senackie nr 1111, 1111 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających stosowanie instrumentów  finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Instrumenty te są nową formę wsparcia, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło 25 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1111 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki sejmowe: 31183124
Druki senackie: 10911091 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1091u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim.

druki sejmowe nr 3118, 3124

druki senackie nr 1091, 1091 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2016/1629 ustanawiającej wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. Celem ustawy jest podniesienie poziomu polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej oraz doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 1091 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


10.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.

Senat w dniu 26 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31353168
Druki senackie: 11031103 A1103 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1103u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.

druki sejmowe nr 3135, 3168

druki senackie nr 1103, 1103 A, 1103 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa dotyczy ratyfikacji zawartej z Danią Umowy ustanawiającej precyzyjne współrzędne geograficzne określające zewnętrzny przebieg polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Tym samym Umowa rozwiązuje trwający od lat 70. XX wieku spór z Danią.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1103 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1103 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.