Narzędzia:

70. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video cz.1

zapis video cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3112do druku 31123112 A3113
Druki senackie: 10661066 A1066 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1066uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr  3112, do druku 3112, 3112 A, 3113

druki senackie nr 1066, 1066 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają na celu utrzymanie w 2019 r. kosztów ponoszonych przez odbiorców energii elektrycznej na poziomie zbliżonym do wysokości opłat w  2018 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 grudnia 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Środowiska,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się  28 grudnia 2018 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1066 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.