Narzędzia:

69. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz .1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenie cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.4

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

Senat w dniu 19 grudnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin.
Druki senackie: 710710 S
Uchwała: 710uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

druki senackie 710, 710 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Szwed.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 stycznia 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się w dniach 24 i 25 października 2018 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 710 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 10431043 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1043uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1998, do druku nr 1998, 3019

druki senackie 1043, 1043 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zmianę przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Ustawa stwarza osobom bliskim możliwość dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta, także w sytuacji gdy zmarły za życia nie upoważnił ich do wglądu do tej dokumentacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 73. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 1043 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 10481048 A1048 B1048 C1063
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1048uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2787, do druku nr 2787, 3064, 3064-A

druk senacki 1048, 1048 A, 1048 B, 1048 C, 1063 (wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Przedstawione rozwiązania mają na celu umożliwienie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r. Kontynuacja posiedzenia odbyła się 19 grudnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1048 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1048 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Senat w dniu 19 grudnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1048 C).

Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 1063).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


4.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3084do druku nr 30843103
Druki senackie: 10541054 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1054uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

druki sejmowe nr 3084, do druku nr 3084, 3103

druki senackie 1054, 1054 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza regulację przejściową, która umożliwi do dnia 31 grudnia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1054 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


5.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 30813090
Druki senackie: 10531053 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1053uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3081, 3090

druki senackei 1053, 1053 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa dokonuje aktualizacji kodów w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).
 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1053 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Napieralski


6.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 305230573057 A
Druki senackie: 10581058 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1058uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

druki sejmowe nr 3052, 3057, 3057-A

druki senackie 1058, 1058 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.
 

Ustawa przewiduje rozwiązania, które mają poprawić jakość powietrza oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach).
 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1058 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 309330983098 A
Druki senackie: 10551055 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1055uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3093, 3098, 3098-A

druki senackie 1055, 1055 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na podwyższeniu najniższych świadczeń oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1055 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 30323034
Druki senackie: 10401040 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1040uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Policji.

druki sejmowe nr 3032, 3034

druki senackie 1040, 1040 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Nowa regulacja umożliwi również właściwe dysponowanie zasobami kadrowymi Policji
w kontekście pojawiających się wakatów na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Policji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 73. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 stycznia 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1040 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3088do druku nr 308830953095 A
Druki senackie: 10571057 A1057 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1057uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3088, do druku nr 3088, 3095, 3095-A

druki senackie 1057, 1057 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jej celem jest określenie granic przeszukania oraz uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej i dostosowanie do standardów zagwarantowanych w Konstytucji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1057 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.


10.

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Senat w dniu 20 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 10511051 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1051uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

druki sejmowe nr 2989, do druku nr 2989, 3089, 3089-A

druki senackei 1051, 1051 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ustawa zawiera m.in. regulacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą. Ustawa określa również zadania i wymogi stawiane przed administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz inspektorem ochrony danych osobowych. W ustawie ujęte są kwestie współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z organami nadzorczymi innych państw Unii Europejskiej, a także środków ochrony prawnej przysługujących osobom, których dane są przetrwane.
 

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2018 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 1051 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (34) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.