Narzędzia:

67. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.4

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

Senat w dniu 21 listopada 2018 r. podjął uchwałę w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie
Druki senackie: 987
Uchwała: 987uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.

druk senacki nr 987
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jarosław Obremski.
 

Na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu projekt uchwały został uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami senackimi.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Senat w dniu 21 listopada 2018 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki senackie: 989989 A989 B989 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 989uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.

druki sejmowe nr 2861, do druku nr 2861, 2951

druk senacki nr 989, 989 A, 989 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia zmian, których celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach; proponowane rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 listopada 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 989 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie poprawek do ustawy (8) (druk nr 989 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 29032983
Druki senackie: 10071007 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1007uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2903, 2983

druki senackie nr 1007, 1007 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy umożliwienia fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1007 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


4.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 996996 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 996uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

druki sejmowe nr 2915, do druku nr 2915, 2975, 2975-A

druki senackie nr 996, 996 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu dostosowanie regulacji prawnych zawartych w wybranych ustawach pod kwoty wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Zaproponowane w ustawie regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2019 oraz będą działaniami komplementarnymi i dopełniającymi, znajdującymi odzwierciedlenie oraz wymierną korelację z kwotami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 996 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2847do druku 28472881
Druki senackie: 974974 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 974uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

druki sejmowe nr 2847, do druku nr 2847, 2881

druk senacki nr 974, 974 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu podwyższenia wartości minimalnych sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników. Ustawa doprecyzowuje zapisy odnoszące się do sytuacji spornych pomiędzy Funduszem Gwarancyjnym a zakładem ubezpieczeń w zakresie ustalenia, który z nich jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 974 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

 


6.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 997997 A997 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 997uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

druki sejmowe nr 2812, do druku nr 2812, 2863, do druku nr 2863, 2863-A

druk senacki nr 997, 997 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu zmianę sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego polegającą na zapewnieniu finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego. Ustawa tworzy Fundusz Edukacji Finansowej przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 997 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 290129482948 A
Druki senackie: 998998 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opniamateriał porównawczy
Uchwała: 998uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

druki sejmowe nr 2901, 2948, 2948-A

druki senackie nr 998, 998 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 998 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2905do druku 2905do druku 29052977
Druki senackie: 10001000 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1000uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2905, do druku nr 2905, 2977

druki senackie nr 1000, 1000 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. Zmiany wpłyną pozytywnie na realizację zadań ustawowych KAS.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1000 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2769do druku 27692894
Druki senackie: 10111011 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1011uch_2.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 2769, do druku nr 2769, 2894

druki senackie nr 1011, 1011 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15), stwierdzającego niezgodność art. 7781 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją, w zakresie jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji orazKomisji Ustawodawczej  w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r. 

Komisja wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1011 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


10.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy
Druki sejmowe: 2637do druku 2637do druku 2637do druku 26372991
Druki senackie: 10151015 A1015 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1015uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

druki sejmowe nr 2637, do druku nr 2637, 2991

druki senackei nr 1015, 1015 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, którego zadaniem ma być usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych
i upadłościowych, ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach, usprawnienie komunikacji pomiędzy organami tych postepowań i ich uczestnikami oraz obniżenie kosztów postępowań związanych z obowiązkiem dokonywania ogłoszeń i obwieszczeń.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (24) do ustawy(druk nr 1015 A).  

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.