Narzędzia:

65. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci

Senat w dniu 26 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci
Druki senackie: 906906 S
Uchwała: 906uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci. 

druk senacki nr 906
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Janina Sagatowska.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 19 września 2018 r.\

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawekdo projektu uchwały (druk nr 906 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 28 września 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27922815
Druki senackie: 947947 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 947uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 2792, 2815

druk senacki nr 947, 947 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych, również mięsa ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie.

 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 września 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 947 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


3.

Ustawa o spółdzielniach rolników

Senat w dniu 28 września 2018 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 1425do druku 1425do druku 1425do druku 142528162816 A
Druki senackie: 944944 A944 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 944uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o spółdzielniach rolników.

druki sejmowe nr 1425, do druku nr 1425, 2816, 2816-A

druk senacki nr 944, 944 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa wprowadza regulacje dotyczące zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni stricte rolniczych. W celu zachęcenia rolników do zakładania tego typu spółdzielni, ustawa zwalnia takie podmioty z pewnych obowiązków fiskalnych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 września 2018 r. 

Komisja wnosi wprowadzenie poprawek (6) do projektu uchwały (druk nr 944 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 września 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2793do druku 279328392839 A
Druki senackie: 949949 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 949uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2793, do druku nr 2793, 2839, 2839-A

druki senackie nr 949, 949 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu objęcie zakresem podmiotowym nowelizowanej ustawy także tzw. pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, wykonujących pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Ponadto ustawa dotyczy zmian współczynników, od których zależy wysokość minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do niektórych grup pielęgniarek i położnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 18 września 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 949 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


5.

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Senat w dniu 28 września 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2548do druku 25482822
Druki senackie: 945945 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 945uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

druki sejmowe nr 2548, do druku nr 2548, 2822

druki senackie nr 945, 945 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa reguluje status prawny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) i powołanie na mocy ustawy państwowej osoby prawnej, która będzie następcą prawnym dotychczasowego CMKP i zachowa obecną nazwę. Ustawa określa również podstawowe zadania, organy i sposób finansowania CMKP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Zdrowia,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportuw tej sprawie odbyło się 18 września 2018 r. 

Komisja wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 945 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 września 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 2557do druku 2557do druku 25572631
Druki senackie: 943943 A943 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 943uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2557, do druku nr 2557, 2631

druki senackie nr 943, 943 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa zastępuje obowiązujący system parametryczny przy kwalifikacji prawnej tzw. czynów przepołowionych systemem kwotowym na stałym poziomie. Ponadto ustawa umożliwia Policji stosowanie środków przymusu w ramach przeprowadzania czynności wyjaśniających wobec osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 września 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie poprawek (4) do ustawy (druk nr 943 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Senat w dniu 28 września 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27972819
Druki senackie: 942942 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 942uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

druki sejmowe nr 2797, 2819

druk senacki nr 942, 942 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Paweł Mucha – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Nowelizacja ma na celu umożliwienie ubiegania się o przyznanie tego statusu osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych niż 60 dni.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyła się  25 września 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 942 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 28 września 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2773do druku 277328232823 A
Druki senackie: 948948 A948 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 948uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 2773, do druku nr 2773, 2823

druk senacki nr 948, 948 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza regulacje mające na celu umożliwienie wystawiania zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  w tej sprawie odbyło się  25 września 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 948 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


 


9.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Senat w dniu 28 września 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27882818
Druki senackie: 946946 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 946uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu
9 czerwca 2016 r.

druki sejmowe nr 2788, 2818

druki senackie nr 946, 946 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ratyfikuje poprawki mające na celu poprawę warunków zatrudnienia marynarzy, życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 września 2018 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 946 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


10.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku

Senat w dniu 28 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Senat przyjął Sprawozdanie
Druki senackie: 779779 S779 X
Uchwała: 779uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku 

druki senackie nr 779, 779 S
 

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 29 marca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 kwietnia 2018 r. skierował sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 9 lipca2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania (druk nr 779 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.