Narzędzia:

39. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz. 1

rertansmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 

Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


11.

Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1570do 15701609do 16091609 A
Druki senackie: 434434 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 434.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

druki sejmowe nr 1570, do druku nr 1570, 1609, do druku nr 1609, 1609-A

druki senackie nr 434, 434 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza upoważnienie dla Marszałka Sejmu do określenia wzoru sztandaru Straży Marszałkowskiej (co ma związek z pełnieniem przez SM również zadań reprezentacyjnych). Ponadto zmianie ulegają przepisy dotyczące wymogów kwalifikacyjnych i postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do strażników SM.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 434 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1535do 1535do 1535do 15351582
Druki senackie: 439439 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 439.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

druki sejmowe nr 1535, do druku nr 1535, 1582

druki senackie nr 439, 439 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu dodanie do wykazu tytułów zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, odpowiadających zawodowi adwokata lub radcy prawnego, tytułów obowiązujących w Chorwacji (co ma związek z przystąpieniem tego kraju do UE z dniem 1 lipca 2013 r.).
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 439 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.


13.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 września 2013 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 1588 cz.11588 cz. 2do 15881690do 16901690 A
Druki senackie: 444444 A444 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 444.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1588, do druku nr 1588, 1690, do druku nr 1690, 1690-A

druki senackie nr 444, 444 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa regulacji, które zwiększą efektywność monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych i umożliwią szybki przepływ informacji o niebezpieczeństwach płynących z ich stosowania na poziomie krajowym i europejskim. Zasadniczej zmianie i rozszerzeniu ulegnie definicja „działania niepożądanego produktu leczniczego”. Będzie to każde niekorzystne i niezamierzone jego działanie, niezależnie od tego czy stosowano go zgodnie ze wskazaniami, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 18 września 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2)  (druk  nr 444 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bolesław Piecha.


14.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 14981584
Druki senackie: 435435 A 435 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 435.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

druki sejmowe nr 1498, 1584

druki senackie nr 435, 435 A, 435 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Celem związania umową jest unormowanie aspektów technicznych i operacyjnych współpracy pomiędzy Polską a pozostałymi państwami Grupy Salzburskiej (Austria, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowenia oraz Chorwacja - jako obserwator) w zakresie ochrony świadka (koronnego). Sprawy te nie były wcześniej uregulowane w porozumieniach międzynarodowych, których Polska jest stroną.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 435 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kutz.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 435 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej  Grubski.


 


15.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012

Senat w dniu 20 września 2013 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 361
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012

druk senacki nr 361
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 14 maja 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 maja 2013 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2013 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


z2
Poprzednia strona