Narzędzia:

39. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz. 1

rertansmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 

Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


1.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Senat w dniu 20 września 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 16251691do 16911691 A
Druki senackie: 441441 A441 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE-209materiał porównawczy
Uchwała: 441.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

druk sejmowy nr 1625, 1691, 1691-A

druki senackie nr 441, 441 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zmienia roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa ustalony w ustawie budżetowej na rok 2013.
 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 września 2013 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 17 września 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 441 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 


2.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1626 do 162616811681 Ado 1681 A
Druki senackie: 440440 A440 B440 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 440.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

druki sejmowe nr 1626, do druku nr 1626, 1681, 1681-A

druki senackie nr 440, 440 A, 440 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu umożliwienie ograniczenia wydatków z budżetu państwa w 2013 r. poprzez zmniejszenie nadkładów na obronność, na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym oraz na infrastrukturę transportu lądowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

─  Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr  440 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
 

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk  nr  440 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyła się 16 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 440 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Lasecki.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 20 września 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 1627do 1627do 1627do 1627do 16271696do 16961696 A
Druki senackie: 446446 A446 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 446.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 1627, do druku nr 1627, 1696, do druku nr 1696, 1696-A

druki senackie nr 446, 446 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zmierza do dostosowania prawa polskiego do dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej i opodatkowania akcyzą, od dnia 31 października 2013 r., gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 września 2013 r.
 

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 446 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1476do 1476do 14761516
Druki senackie: 436436 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 436.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej

drukisejmowe nr  1476, do druku nr 1476, 1561

druki senackie nr 436, 436 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa rozszerza zakres definicji współpracy rozwojowej, dzięki czemu możliwe będzie kierowanie działań podejmowanych na podstawie ustawy również bezpośrednio do ludności państw rozwijających się. Ponadto ustawa dostosowuje nazwę fundacji wykonującej zadania wynikające z ustawy o współpracy rozwojowej do zakresu jej aktualnej działalności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 436 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 września 2013 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy
Druki sejmowe: 378do 378do 378do 378do 378870do 870945do 945do 945do 945do 945do 9451586do 15861586 A
Druki senackie: 430430 A430 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 430.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

druki sejmowe nr 378, do druku nr 378, 870, do druku nr 870, 945, do druku nr 945, 1586, do druku nr 1586, 1586-A

druki senackie nr 430, 430 A
 

Były to rządowy i dwa poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa zmierza do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania jurysdykcyjnego, usprawnienia i przyspieszenia postępowania, ukształtowania na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, ograniczenia przewlekłości postępowania, odciążenia sędziów, prezesów sądów i przewodniczących wydziałów oraz uzyskania pełnej zgodności rozwiązań kodeksowych ze standardami orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 10 i 18 września 2013 r.
 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (23) (druk  nr  430 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 430 A).

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Jan Rulewski oraz senator Michał Seweryński.


6.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 20 września 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1349do 13491516
Druki senackie: 431431 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 431.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

druki sejmowe nr 1349, do druku nr 1349, 1516

druki senackie nr 431, 431 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa doprecyzowuje przesłanki, które mogą prowadzić do ograniczenia prawa podejrzanego tymczasowo aresztowanego do poufnego kontaktu z obrońcą oraz do kontroli jego korespondencji. Podobne rozwiązanie odnośnie prawa do poufnego kontaktu z adwokatem ustawa przewiduje w przypadku osoby zatrzymanej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 września 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) doustawy  (druk  nr 431 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1495do 1495do 149516011601 A
Druki senackie: 433433 A433 B433 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 433.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

druki sejmowe nr 1495, do druku nr 1495, 1601, 1601-A

druki senackie nr 433, 433 A, 433 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Ustawa ma na celu złagodzenie rozpoczętego w 2009 r. procesu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Ma to być osiągnięte m.in. poprzez:
- stworzenie w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej warunków edukacji podobnych do tych, z którymi dzieci miały do czynienia w okresie wychowania przedszkolnego,

- określenie, że od 1 września 2014 r. realizację obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci urodzone w 2007 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r., a od dnia 1 września 2015 r. - dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do::

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 433 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 17 września 2013 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 433 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 września 2013 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy
Druki sejmowe: 1493 cz.11493 cz.215851585 A
Druki senackie: 432432 A432 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 432.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

druki sejmowe nr 1493, do druku nr 1493, 1585, 1585-A

druki senackie nr 432, 432 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Celem ustawy jest implementowanie przepisów dyrektywy CCS do krajowego porządku prawnego przez ustanowienie ram prawnych prowadzenia działalności w zakresie bezpiecznego podziemnego składowania dwutlenku węgla.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do::

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 września 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk  nr 432 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 966do 9661013do 10131212do 1212do 12121213do 1213do 1213do 12131214do 121415531553 A
Druki senackie: 437437 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 437.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

druki sejmowe nr 966, do druku nr 966, 1013, do druku nr 1013, 1212, do druku nr 1212, 1213, do druku nr 1213, 1214, do druku nr 1214, 1553, 1553-A

druki senackie nr 437, 437 A
 

Były to cztery poselskiei senacki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa określa maksymalną stawkę opłaty interchange oraz zmierza do wyeliminowania mechanizmów, które ograniczają konkurencję na rynku usług obsługi transakcji dokonywanych w ramach zapłaty za pomocą kart płatniczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 437 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


10.

Ustawa o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Senat w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1437do 1437do 1437do 14371593
Druki senackie: 438438 A438 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 438.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

druki sejmowe nr 1437, do druku nr 1437, 1593

druki senackie nr 438, 438 A, 438 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju Regionalnego.
 

Ustawa ma na celu likwidację Funduszu z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów przedmiotowym instrumentem wsparcia i tym samym niezrealizowanie przez niego zamierzonych celów.

 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 października 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 10 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 438 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 438 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.