Narzędzia:

64. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.2


11.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 26722733
Druki senackie: 913913 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 913uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o systemie o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

druki sejmowe nr 2672, 2733

druki senackie nr 913, 913 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych przez posiadaczy świń metod znakowania świń, uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie wykonywania spisów zwierząt oraz w zakresie informacji, jakie posiadacze zwierząt są obowiązani przekazywać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 913 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 26702759
Druki senackie: 918918 A918 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 918uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

druki sejmowe nr 2670, 2759

druki senackie nr 918, 918 A, 918 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), w szczególności w zakresie wdrażania RLKS przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 918 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Sługocki.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 918 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.
 

 


13.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27642778
Druki senackie: 929929 A
Uchwała: 929uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

druki sejmowe nr 2764, 2778

druki senackie nr 929, 929 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa wprowadza rozwiązania, które mają zapobiec procederowi  przepakowywania przywożonych z zagranicy niektórych owoców oraz warzyw i sprzedawania ich jako polskie. W ustawie przewidziano również wzmocnienie nadzoru nad produkcją i obrotem w Polsce roślin, produktów roślinnych lub produktów szczególnie podatnych na porażenie przez tzw. organizmy kwarantannowe. Ustawa m.in. wprowadza wyższe kary pieniężne za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw, w tym dotyczących podawania informacji o pochodzeniu produktu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 929 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak


14.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 25882627
Druki senackie: 895895 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 895uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 2588, 2627

druki senackie nr 895, 895 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Celem ustawy jest uporządkowanie kwestii lokowania środków pochodzących z wykupu aktywów, wchodzących w skład portfela Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Zgodnie z ustawą FRD będzie mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 66.  posiedzeniu w dniu 5 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 895 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


15.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2549do druku 254926122612 A
Druki senackie: 892892 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 892uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2549, do druku 2549, 2612, 2612-A

druki senackie nr 892, 892 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy transpozycji do prawa polskiego dyrektywy UE w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 66.  posiedzeniu w dniu 5 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do: Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 892 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

 


16.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2660do druku 2660do druku 266027322732 A
Druki senackie: 909909 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 909uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 2660, do druku 2660, 2732, 2732 A
druki senackie nr 909, 909 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy zmiany zasad wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgach wyborczych i wprowadzenia zasady, że w każdym okręgu wyborczym wybiera się co najmniej trzech posłów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 lipca  2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 909 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

Podczas posiedzenia zostały zgłoszone wnioski mniejszości komisji:

- o odrzucenie ustawy – sprawozdawcą wniosku będzie senator Piotr Florek,

-o wprowadzenie poprawki do ustawy - sprawozdawcą wniosku będzie senator Marek Borowski.


17.

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2434do druku 24342696
Druki senackie: 921921 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 921uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

druki sejmowe nr 2434, do dodruku 2434, 2696

druki senackie nr 921, 921 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie referendalnym w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. podczas kampanii referendalnej. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 10/15).
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 lipca  2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 921 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk


18.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 25012749
Druki senackie: 917917 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 917uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

druki sejmowe nr 2501, 2749

druki senackie nr 917, 917 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa do zasad wspólnego rynku. W tym celu nowelizacja doprecyzowuje definicję misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych, tworzy procedury uprzedniej oceny przewidywanych istotnych usług medialnych, które będą mogły być finansowane ze środków publicznych oraz reguluje zasady skutecznego nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 917 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.

 


19.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2353do druku 2353do druku 2353do druku 2353
Druki senackie: 922922 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 922uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

druki sejmowe nr 2353, do druku 2353, 2655

druki senackie nr 922, 922 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy – Prawo prasowe, uchwalonej w 1984 r., do aktualnej rzeczywistości ustrojowej oraz innych ustaw. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 922 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej.


20.

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 265326792679 A
Druki senackie: 908908 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 908uch.pdf
więcej informacji o punkcie

UUstawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

druki sejmowe nr 2653, 2679, 2679 A

druki senackie nr 908, 908 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa przekształca Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Warszawie, Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu w delegatury.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) (druk nr 908 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


Poprzednia strona