Narzędzia:

63. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2551do druku 255126132613 A
Druki senackie: 873873 A873 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 873u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2551, do druku nr 2551, 2613, 2613-A

druki senackie nr 873, 873 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska
 

Celem ustawy jest doprowadzenie do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 873 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2575do druku nr 2575do druku nr 25752618
Druki senackie: 872872 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 872u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2575, do druku nr 2575, 2618

druki senackie nr 872, 872 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa modyfikuje obecny model szacowania szkód łowieckich, poprzez przekazanie wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego zadań dotychczas przypisanych gminom i ich jednostkom pomocniczych. W wyniku przyjętych przepisów skład zespołu szacującego szkody łowieckie zostanie poszerzony o przedstawiciela ośrodka wojewódzkiego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 872 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Łuczak.


3.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 888888 A888 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 888u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

druki sejmowe nr 2446, do druku nr 2446, 2563, 2563-A

druki senackie nr 888, 888 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa zmierza do skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Ustawa reguluje m.in.: podstawy funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, ramy ustrojowe uczelni, procesy tworzenia, przekształcania i likwidacji uczelni, prowadzenie studiów, prawa i obowiązki studentów, wymagania kwalifikacyjne pracowników uczelni oraz komercjalizację wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how.
 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 3 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 888  A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


4.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2447do druku 2447 i 244625642564 A
Druki senackie: 889889 A889 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 889u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

druki sejmowe nr 2447, do druku nr 2447, 2564, 2564-A
druki senackie nr 889, 889 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa zawiera przepisy ogólne, zmieniające, uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe zapewniające sprawne wejście w życie przepisów dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Sejm uchwalił ustawę na 66.  posiedzeniu w dniu 3 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5)(druk nr 889  A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


5.

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2555do druku 2555do druku 2555do druku 255526052605 A
Druki senackie: 863863 A863 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 863u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

druki sejmowe nr 2555, do druku nr 2555, 2605, 2605-A

druki senackie nr 863, 863 A, 
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –Andrzej Dera oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –Wojciech Kolarski.

 

Celem ustawy jest ustanowienie nowego odznaczenia – Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób związanych z odzyskaniem i umacnianiem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 863 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 864864 A864 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 864u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

druki sejmowe nr 2281, do druku nr 2281, 2572

druki senackie nr 864, 864 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Derę oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –Wojciech Kolarski.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Ustawa wprowadza zmiany mające na celu zwiększenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego, w tym przede wszystkim wzmocnienie strony pracowników i pracodawców. Ustawa wprowadza również zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Rady oraz nowe przepisy proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 lipca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 864 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 2062do druku 2062do druku 2062do druku 206225712571 A
Druki senackie: 866866 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 866u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa ozmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 2062, do druku nr 2062, 2571, 2571-A

druki senackie nr 866, 866 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Ustawa ma na celu przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną.
W wyniku przyjęcia ustawy osobom tym przysługiwałoby m.in. prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo do uzyskania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 866 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 17942609
Druki senackie: 868868 A868 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 868u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

druki sejmowe nr 1794, 2609

druki senackie nr 868, 868 A, 868 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych. Ustawa wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów – lokalizator wykorzystujący technologie pozycjonowania satelitarnego i zewnętrzny system lokalizacji gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 lipca 2018 r.

 Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 22 czerwca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 868 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 868 B)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 2552do druku 2552do druku 255226082608
Druki senackie: 869869 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 869u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2552, do druku nr 2552, 2608

druki senackie nr 869, 869 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu m.in uproszczenie procedur administracyjnych, ułatwienie prowadzenia międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym, wyeliminowanie problemów pojawiających się przy granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych oraz uregulowanie zasad współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z innymi jednostkami administracji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 869 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 lipca 2018 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy
Druki sejmowe: 2661do druku 2661do druku 266126762676 A
Druki senackie: 896896 A896 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 896u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2661, do druku nr 2661, 2676, 2676 A

druki senackie nr 896, 896 A

 

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu przeciwdziałanie nielegalnemu postępowaniu z odpadami, w tym nasilającemu się zjawisku pożarów nagromadzonych odpadów. W tym celu ustawa wprowadza m.in. obowiązek posiadania zabezpieczenia roszczeń dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.
 

Sejm uchwalił ustawę na 66.  posiedzeniu w dniu 5 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 lipca  2018 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek () do ustawy (druk nr 896 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.