Narzędzia:

60. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia, część 1

zapis video 1 dnia posiedzenia, część 2

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia, część 1

zapis video 3 dnia posiedzenia, część 2

zapis video 4. dnia posiedzenia, część 1

zapis video 4. dnia posiedzenia, część 2

 zapis video 5. dnia posiedzenia, część 1

 zapis video 5. dnia posiedzenia, część 2

 zapis video 5. dnia posiedzenia, część 3


1.

Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2287do druku 887do druku 228723722372 A
Druki senackie: 781781 A781 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 781uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

druki sejmowe nr 2287, do druku nr 2287, 2372, 2372-A

druki senackie nr 781, 781 A, 781 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Ustawa stwarza regulacje prawne pozwalające pracodawcy będącemu podmiotem sektora finansowego żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych w ustawie stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 12 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  12 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 781 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Krzysztof Mróz.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 781 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 maja 2018 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy
Druki sejmowe: 2137 cz. I2137 cz. II22452245 A
Druki senackie: 799799 A799 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 799uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2137, do druku nr 2137, 2245, 2245-A

drukii senackie nr 799, 799 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa przewiduje przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz wprowadza pojęcie "dyspozytorni medycznej", która stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 13 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 799 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 23472407
Druki senackie: 785785 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 785uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2347, 2407

druki senackie nr 785, 785 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu m.in. rozszerzenie dostępu do opiniowania celowości inwestycji dla podmiotów leczniczych przez poszerzenie zakresu działalności podmiotów leczniczych, determinującego możliwość ubiegania się o wydanie opinii o celowości inwestycji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 12 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 785 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2392do druku 23922443
Druki senackie: 794794 A794 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 794uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

druki sejmowe nr 2392, 2443

druki senackie nr 794, 794 A, 794 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa reguluje kwestię przeniesienia spraw „infrastruktury informacji przestrzennej” z działu „informatyzacja” do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 13 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 794 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 8 maja 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 794 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 792792 A792 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 792uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2216, do druku 2216, 2321, 2321-A

druki senackie nr 792, 792 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa przewiduje skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy czym pozostawia bez zmiany termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 13 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 792 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będziesenator Stanisław Gogacz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2064do druku 2064do druku 2064do druku 206423712371 A
Druki senackie: 793793 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 793uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 2064, do druku 2064, 2371, 2371-A

druki senackie nr 793, 793 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 13 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 793 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2290do druku 2290do druku 22902346
Druki senackie: 788788 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 788uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej.

druki sejmowe nr 2290, do druku 2290, 2346

druki senackie nr 788, 788 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu umożliwienie Służbie Więziennej wykonywanie zadań związanych z odbywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego poprzez ustawowe umocowanie Ministra Sprawiedliwości do fakultatywnego powierzania wykonania zadań z art. 43t Kodeksu karnego wykonawczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 12 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 788 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 788 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2059do druku 2059do druku 2059do druku 20592285
Druki senackie: 786786 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 786uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 2059, do druku 2059, 2285

druki senackie nr 786, 786 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa wykonuje wyrok TK i wprowadza regulację, która pozwala na niezastosowanie administracyjnej sankcji zatrzymania prawa jazdy wobec osoby, która prowadzi pojazd z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, którego nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 12 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 786 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 20902325
Druki senackie: 787787 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 787uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 2090, 2325

druki senackie nr 787, 787 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 12 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 8 maja 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 787 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Senat w dniu 11 maja 2018 r. przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2184do druku 2184do druku 21842341
Druki senackie: 789789 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 789uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

druki sejmowe nr 2184, do druku 2184, 2341

druki senackie nr 789, 789 A

 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawama na celu umożliwienie tworzenia instytucji kultury przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, a także jednostki samorządu terytorialnego państwowych oraz samorządowych, na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61.  posiedzeniu w dniu 12 kwietnia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  13 maja 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 8 maja 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 789 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.