Narzędzia:

61. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

Senat w dniu 6 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego
Druki senackie: 810810 S
Uchwała: 810uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego.

druki senackie nr 810, 810 S
 

Marszałek Senatu w dniu 10 maja 2018 r. skierował projekt uchwały do:
-  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się w dniach 11 i 15 maja 2018 r.  

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 810 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2460do druku 246024762476 A
Druki senackie: 822822 A822 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 822uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

druki sejmowe nr 2460, do druku nr 2460, 2476, 2476-A

druki senackie nr 822, 822 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20%, zakładając, że wynagrodzenie będzie wynosiło 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.
 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 maja 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2018 r. skierował ustawę do:
 -  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 15 maja 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 822 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2295do druku 22952409
Druki senackie: 813813 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 813uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 2295, do druku nr 2295, 2409

druki senackie nr 813, 813 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.

Ustawa wprowadza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które ubiegając się o prawo jazdy lub o pozwolenie na kierowanie tramwajem złożyły nieprawdziwe oświadczenia dotyczące m.in: cofnięcia im uprawnień do kierowania pojazdem, orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy zatrzymania prawa jazdy. Ustawa jest realizacją petycji, która wpłynęła do Sejmu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 maja 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2018 r. skierował ustawę do:
-  Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 15 maja 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 813 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki sejmowe: 2413do druku 2413do druku 2413do druku 241325002500 A
Druki senackie: 815815 A815 B815 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 815uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

druki sejmowe nr 2413, do druku 2413, 2500, 2500-A

druki senackie nr 815, 815 A, 815 B

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 maja 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2018 r. skierował ustawę do:
-  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 815 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy  

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2)do ustawy (druk nr 815 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 2376do druku 237624422442 A
Druki senackie: 817817 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 817uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2376, do druku nr 2376, 2442, 2442-A

druki senackie nr 817, 817 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa ma na celu wypełnienie obowiązku ustanowienia przepisów dotyczących sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 przez państwa członkowskie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 maja 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2018 r. skierował ustawę do:
-  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 817 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki senackie: 818818 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 818uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

druki sejmowe nr 2291, do druku 2291, 2291-A, 2513, 2513-A

druki senackie nr 818, 818 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian m.in. w: rozliczaniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, zwolnieniu od podatku PIT uczestników gier urządzanych i prowadzonych przez uprawnione podmioty, katalogu dziedzin w odniesieniu do których można zastosować 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 maja 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2018 r. skierował ustawę do:
-  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 818 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 maja 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2387do druku 23872444
Druki senackie: 819819 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 819uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 2387, do druku nr 2387, 2444

druki senackie nr 819, 819 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 maja 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2018 r. skierował ustawę do:
-  Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 819 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


8.

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. wprowadził poprawki (45) do ustawy
Druki senackie: 823823 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 823uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

druki sejmowe nr 2232, do druku nr 2232, 2491, 2491-A

druki senackie nr 823, 823 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa określa zasady m.in: działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz zasady działania Komisji Prawa Autorskiego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 maja 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 czerwca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 maja 2018 r. skierował ustawę do:
-  Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (46 ) do ustawy (druk nr 823 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.


9.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Senat w dniu 6 czerwca 2018 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 778
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

druk senacki nr 778
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 30 marca 2018 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 6 kwietnia 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.  

Komisja zapoznała się z Informacją.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2018 r.  

Komisja zapoznała się z Informacją.


10.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r.

Senat w dniu 7 czerwca 2018 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 772
więcej informacji o punkcie

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r.

druk senacki nr 772
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 8 marca 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2018 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.