Narzędzia:

59. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 3 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz. 2

 

 

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Senat w dniu 11 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji
Druki senackie: 773773 S
Uchwała: 773uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji.

druki senackie nr 773, 773 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Jana Marię Jackowskiego.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 marca 2018 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej  w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2018 r.  

Komisja wprowadziła poprawkę do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 773 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 marca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 763763 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 763uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1606, do druku nr 1606, 2369

druki senackie nr 763, 763 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Celem ustawy jest zmiana przepisów regulujących problematykę transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych. Nowe przepisy mają umożliwić skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych, których to kwot zlecającym przelew nie udało się odzyskać w wyniku działań podejmowanych przez ich bank lub SKOK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 763 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. wprowadził poprawki (39) do ustawy
Druki sejmowe: 2225do druku 2225do druku 2225do druku 22252368
Druki senackie: 762762 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 762uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2225, do druku nr 2225, 2368

druki senackie nr 762, 762 A

 

 Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2) w celu utworzenia jednolitego rynku płatności w UE. Ustawa rozszerza katalog usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej oraz usługę dostępu do informacji o rachunku, modyfikuje zasady odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję, wprowadza tzw. Małą Instytucję Płatniczą, nakłada na operatorów bankowych nowe obowiązki z zakresu zapewnienia przejrzystości oraz zwiększa prawa konsumentów podczas wysyłania przelewów i przekazów pieniężnych poza UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (39) do ustawy(druk nr 762 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy
Druki sejmowe: 2156do druku 215623082308 A
Druki senackie: 765765 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 765uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2156, do druku nr 2156, 2308, 2308-A

druki senackie nr 765, 765 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu stworzenie systemu monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do

─  Komisji Infrastruktury

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (17) do ustawy(druk nr 765 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorza Peczkis

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 marca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 767767 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 767uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

druki sejmowe nr 1996, do druku nr 1996, 2242

druki senackie nr 767, 767 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa eliminuje z art. 130 § 1 wadliwe przywołanie art. 120 oraz nadaje takie brzmienie art. 147a § 1, które będzie zbieżne z pierwotną intencją ustawodawcy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej  w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 767 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 marca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 769769 A769 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 769uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 2160, do druku nr 2160, 2340, 2340-A

druki senackie nr 769, 769 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.

 

Ustawa dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie Zgodnie z ustawą opłata od pozwu nie ma być pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdy sprawa dotyczy ochrony wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, narodu polskiego lub patriotycznych zmagań narodu polskiego
z okupantami, nazizmem i komunizmem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.


Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2018 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 769 A)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 marca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 771771 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 771uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2155, do druku nr 2155, 2345

druki senackie nr 771, 771 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa przewiduje zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz utworzenie uczelni Służby Więziennej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 771 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 2229do druku 2229do druku 222923632363 A
Druki senackie: 770770 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 770uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2229, do druku nr 2229, 2363, 2363-A

druki senackie nr 770, 770 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa ma na celu poprawienie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowanie przepisów odnoszących się do jego uczestników. Ustawa wprowadza nowy system powiadamiania obywateli o zagrożeniach (np. o huraganie lub powodzi), które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze. Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym terenie zostanie wysłany krótki SMS z informacją o zagrożeniu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy(druk nr 770 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek. 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 228623142314 A
Druki senackie: 768768 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 768uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

druki sejmowe nr 2286, 2314, 2314-A

druki senackie nr 768, 768 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Ustawa między innymi: zmienia zasady bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym, zobowiązuje organizatorów publicznego transportu zbiorowego do udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do przygotowania ofert oraz nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy(druk nr 768 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski. 

 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2263do druku 2263do druku 2263do druku 22632278
Druki senackie: 764764 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 764uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 2263, do druku nr 2263, 2278

druki senackie nr 764, 764 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Celem ustawy jest usprawnienie realizacji inwestycji oraz zapewnienie efektywniejszej opieki nad zabytkami kolejnictwa. Nowe przepisy mają usprawnić budowę tuneli kolejowych oraz prowadzenie prac utrzymaniowych – bez konieczności wykupu gruntów, na których będą one przebiegać. Ustawa wprowadza również nowe instytucje wsparcia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 kwietnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustaw (druk nr 764 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.