Narzędzia:

58. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3


1.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Senat w dniu 14 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 6 marca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 755755 A755 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 755uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką  

druki sejmowe nr 1947, do druku 1947, 2020, do druku 1947 i 2020

druki senackie nr 755, 755 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa ustanawia dzień 24 marca Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, jako święto państwowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 13 marca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 755 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


2.

Ustawa o komornikach sądowych

Senat w dniu 15 marca 2018 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy
Druki senackie: 740740 A740 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 740uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o komornikach sądowych.

druki sejmowe nr 1582, do druku 1582, 2032, 2032-A

druki senackie nr 740, 740 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego. Celem ustawy jest m.in. ograniczenie nieprawidłowości w czynnościach komorniczych oraz zwiększenie nadzoru nad komornikami.

 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu  5 marca  2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 marca 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (20) do ustawy (druk nr 740 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


3.

Ustawa o kosztach komorniczych

Senat w dniu 15 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1581do druku 158120302030 A
Druki senackie: 741741 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 741uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kosztach komorniczych.

druki sejmowe nr 1581, do druku 1581, 2030, 2030-A

druki senackie nr 741, 741 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. Określa wydatki oraz zasady obliczania opłat komorniczych za przeprowadzenie egzekucji, innego postępowania albo dokonanie czynności przez komornika sądowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5  marca  2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 marca 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 741 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.                   

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 1 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2191do druku 219122772277 A
Druki senackie: 748748 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 748uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2191, 2277, 2277-A

druki senackie nr 748, 748 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Nowe rozwiązania mają zapewnić wzrost konkurencyjności i efektywności rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników. Ustawa wprowadza m.in. nową kategorię systemu obrotu – zorganizowaną platformę obrotu – OTF, która będzie służyć obrotowi obligacjami, strukturyzowanymi produktami finansowymi, uprawnieniami do emisji oraz instrumentami pochodnymi.

 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 marca 2018 r

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 748 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 marca 2018 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 1042do druku 1042do druku 104222342234 A
Druki senackie: 752752 A752 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 752uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1042, do druku nr 1042, 2234, 2234-A

druki senackie nr 752, 752 A
 

Był to rządowy projekt ustawy

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu m.in wykonanie wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r. poprzez dostosowanie niektórych delegacji ustawowych do wymagań konstytucyjnych oraz wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 kwietnia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu  6 marca  2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 7 marca 2018 r. Komisje nie zakończyła prac.

 

Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 13 marca 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 752 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.                    

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

 


6.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

Senat w dniu 15 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 1 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2264do druku 2264do druku 22642315
Druki senackie: 749749 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 749uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

druki sejmowe nr 2264, 2315

druki senackie nr 749, 749 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wdrożenie usługi „e-recepty”. Usługa ta ma umożliwić lekarzom wystawianie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia bez badania pacjenta tylko za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz reguluje kwestie sporządzania przez apteki sprawozdań przekazywanych do NFZ.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 5 marca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 749 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 15 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 743743 A743 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 743uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 1714 , do druku 1714, 2244, 2244-A

druki senackie nr 743, 743 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

 

Ustawa wykonuje wyrok TK i zmierza do obniżenia osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. Ponadto ustawa przewiduje utworzenie strony internetowej z wykazem pojazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, dostępnych na egzamin.
 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 marca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 743 A)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Senat w dniu 15 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 742742 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 742uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne.

druki sejmowe nr 2250, do druku 2250, 2276

druki senackie nr 742, 742 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja zmienia przepisy przejściowe do ustawy – Prawo wodne w ten sposób, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także do spraw dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 6 marca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 742 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Łuczak.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Senat w dniu 15 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 1 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2236do druku 223622722272 A
Druki senackie: 747747 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 747uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

druki sejmowe nr 2236, do druku 2236, 2272, 2272-A

druki senackie nr 747, 747 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa wprowadza możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego, a od 1 czerwca 2018 r. także możliwość wydawania w formie dokumentu elektronicznego: odpisu skróconego aktu urodzenia, powiadomienia o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Ponadto w ustawie określono zasady udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego określonym podmiotom tj. ABW, AW, CBA itp.
 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 marca 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 747 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

Mniejszość komisji wnosi o  wprowadzenie poprawek (6) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Senat w dniu 15 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
Druki senackie: 566566 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 566uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

druki senackie nr 566, 566 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona została senator Stanisław Gogacz.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 Celem projektu jest wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 lutego  2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 566 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.