Narzędzia:

57. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video pierwszego dnia obrad, część pierwsza
zapis video pierwszego dnia obrad, część druga

zapis video pierwszego dnia obrad, część trzecia

zapis video pierwszego dnia obrad, część czwarta

zapis video drugiego dnia obrad, część pierwsza

zapis video drugiego dnia obrad, część druga

zapis video trzeciego dnia obrad, część pierwsza

zapis video trzeciego dnia obrad, część druga

zapis video trzeciego dnia obrad, część trzecia

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 marca 2018 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 219222432243 A
Druki senackie: 730730 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 730u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2192, 2243, 2243-A

druki senackie nr 730, 730 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Infrastruktury.

Celem ustawy jest umożliwienie bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych w zakresie realizacji polskiej polityki mieszkaniowej. Ustawa dostosowuje również program wsparcia budownictwa socjalnego do założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego. Umożliwia także rozwój spójnej oferty mieszkań
na wynajem, kierowanych do gospodarstw domowych nieaspirujących do własności mieszkaniowej, z uwagi na niższe dochody i preferencje mieszkaniowe.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r., a częściowo z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 5 marca 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy (druk nr 730 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Senat w dniu 8 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2111do druku 21112150
Druki senackie: 728728 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 728u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

druki sejmowe nr 2111, do druku nr 2111, 2150

druki senackie nr 728, 728 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi.

 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 728 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 marca 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 1424do druku 14242029do druku 20292029 A
Druki senackie: 734734 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 734u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1424, do druku nr 1424, 2029, do druku nr 2029, 2029-A

druk senacki nr 734
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu m.in. ustanowienie w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku
jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się  28 lutego 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 734 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


4.

Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Senat w dniu 8 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 21362162
Druki senackie: 732732 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 732u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

druki sejmowe nr 2136, 2162

druki senackie nr 732, 732 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.
 

Ustawa dotyczy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto poprzez ratyfikację poprawki dauhańskiej nadającej nowy kształt Załącznika B, zawierającego zobowiązania redukcyjne państw oraz wprowadzającej zmiany do Załącznika A, polegające na włączeniu do koszyka gazów trójfluorku azotu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej orazKomisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 732 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


5.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Senat w dniu 8 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 21612209
Druki senackie: 733733 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 733u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej  w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

druki sejmowe nr 2161, 2209

druki senackie nr 733, 733 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Porozumienie ma na celu rozwiązanie umów intra-EU BIT na podstawie porozumień dwustronnych. Powodem rozwiązania tego typu umów jest m.in. ich niezgodność
z prawem Unii Europejskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2018 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 733 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


6.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 7 marca 2018 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 709
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 709
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 10 stycznia 2018 r.  
 

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2018 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2018 r.

Komisja zapoznała się z informacją.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Senat w dniu 8 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 1 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2235do druku 223522472247 A
Druki senackie: 745745 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 745u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
druki sejmowe nr 2235, do druku 2235, 2247, 2247-A

druki senackie nr 745, 745 A


Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie muszą spełniać pozostali kandydaci do tych organów. Ponadto ustawa poszerza uprawnienia pracowników do udziału w wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji i działają w ramach grupy kapitałowej.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.


Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.


Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 5 marca 2018 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.
Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 745 A).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Mieczysław Augustyn.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Senat w dniu 8 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 22662280
Druki senackie: 744744 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 744u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
druki sejmowe nr 2266, 2280
druki senackie nr 744, 744 A


Był to rządowy projekt ustawy

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ustawa dodaje nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej związanych z organizacją rynków rolnych oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca 2018 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2018 r.


Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 6 marca 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 744 A)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


9.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Senat w dniu 8 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 1 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 223322652265 A
Druki senackie: 746746 A746 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 746u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

druki sejmowe nr 2233, 2265, 2265-A

druki senackie nr 746, 746 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa zastępuje obowiązującą ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ma na celu dostosowanie prawa krajowego do europejskich regulacji w tej materii. W ustawie wskazano nowe kategorie instytucji obowiązanych do przekazywania informacji o transakcjach dokonanych w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro oraz nowe zadania i uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkami.

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  7 marca 2018 r

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 746 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki


10.

Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

Senat w dniu 8 marca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 6 marca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 231923242324 A
Druki senackie: 753753 A753 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 753u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w  latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

druki sejmowe nr 2319, 2324, 2324-A

druki senackie nr 753, 753 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

Ustawa zakłada, że z mocy prawa stopień wojskowy utracą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz stwarza możliwości prawne pozbawienia stopnia wojskowego osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, lub żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Ponadto ustawa przewiduje możliwość pozbawienia stopnia wojskowego po śmierci osoby. Podjęcie decyzji w tych sprawach powierza się Ministrowi Obrony Narodowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 marca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 7 marca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 753 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki