Narzędzia:

56. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

 

 

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2157do druku 21572228
Druki senackie: 727727 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 727uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

druki sejmowe nr 2157, do druku nr 2157, 2228

druki senackie nr 727, 727 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa umożliwia wyekwipowanie żołnierzy wojsk obcych w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

.

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2018 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 727 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.


2.

Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 2051do druku 2051do druku 205121872187 A
Druki senackie: 715715 A715 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 715uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 2051, do druku nr 2051, 2187, 2187-A

druki senackie nr 715, 715 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy(druk nr 715 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek


3.

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 205221882188 A
Druki senackie: 716716 A716 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 716uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 2052, 2188, 2188-A

druki senackie  nr 716, 716 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa ustanawia instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz określa wymogi jakie powinna spełniać osoba powołana na to stanowisko.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy(druk nr 716 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


4.

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 205321892189 A
Druki senackie: 717717 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 717uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

druki sejmowe nr 2053, 2189

druki senackie nr 717, 717 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa określa zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy(PIP). Zmiany mają na celu ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz usprawnienie i uproszczenie procesu rejestracji oraz dokonywania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy(druk nr 717 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


5.

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 2054do druku 20542190
Druki senackie: 718718 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 718uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 2054, do druku nr 2054, 2190

druki senackie nr 718, 718 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa ma na celu określenie zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazanie zasad tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w Polsce. Ustawa jest elementem pakietu „Konstytucja Biznesu”, zostały w niej zawarte wszystkie przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym w Polsce.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy(druk nr 718 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


6.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy
Druki senackie: 719719 A719 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 719uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

druki sejmowe nr 2055, do druku nr 2055, 2199, 2199-A

druki senackie nr 719, 719 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu „Konstytucji Biznesu”, tj. ustawie – Prawo przedsiębiorców, ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (31) do ustawy(druk nr 719 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


7.

Ustawa o Straży Marszałkowskiej

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 720720 A720 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 720uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Straży Marszałkowskiej.

druki sejmowe nr 1971, do druku nr 1971, 2195, 2195-A

druki senackie nr 720, 720 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu określenie zadań z zakresu ochrony Sejmu i Senatu przez Straż Marszałkowską jako umundurowaną i uzbrojoną formację podlegającą Marszałkowi Sejmu. Ponadto ustawa rozszerza zakres zadań Straży Marszałkowskiej. Najważniejsze zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego dotyczą rozszerzenia kompetencji Straży Marszałkowskiej przyznając jej nowe zadania polegające na: prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 lutego 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 720 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


8.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 721721 A721 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 721uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej.

druki sejmowe nr 1972, do druku nr 1972, 2196, 2196-A

druki senackie nr 721, 721 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawie o Straży Marszałkowskiej. Przedmiot unormowania ustaw w całości pokrywa się z przedmiotem regulacji zawartych w ustawie o Straży Marszałkowskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 lutego 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 721 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 150916461646 A
Druki senackie: 724724 A724 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 724uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.

druki sejmowe nr 1509, 1646, 1646-A

druki senackie nr 724, 724 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa zaostrza sankcję za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat oraz wprowadza obligatoryjność orzekania przez sąd nawiązki na cele ochrony zwierząt w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 724 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


10.

Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Senat w dniu 15 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2213do druku 2213do druku 221322412241 A
Druki senackie: 729729 A729 B729 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 729uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

druki sejmowe nr 2213, do druku nr 2213, 2241, 2241-A

druki senackie nr 729, 729 A, 729 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa powołuje Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Celem jego działalności będzie m.in. przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej, wzmocnienie współpracy między przedstawicielami tych pokoleń – zwłaszcza w zakresie kultury i sportu, czy wspieranie współpracy naukowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 58. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy(druk nr 729 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2018 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy(druk nr 729 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.