Narzędzia:

38. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 3 dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Senat w dniu 7 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 13541544
Druki senackie: 414414 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 414.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

druki sejmowe nr 1354, 1544

druki senackie nr 414, 414 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wydłuża o dwa lata termin na przygotowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 414 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 15751600
Druki senackie: 420420 A420 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 420.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 1575, 1600

druki senackie nr 420, 420 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Nowelizacja ma na celu zawieszenie w 2013 r. procedur ostrożnościowych i sanacyjnych takich jak: zachowanie relacji deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa oraz tzw. tymczasowej reguły wydatkowej.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustaw ybez poprawek, a mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk  nr 420 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 


3.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Senat w dniu 7 sierpnia 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 345
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

druk senacki nr 345
 

Marszałek Senatu w dniu 22 kwietnia 2013 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2013 r.

Komisja zapoznała się z informacją i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1515do 15151587 A1587do 1587
Druki senackie: 419419 A419 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 419.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1515, do druku nr 1515, 1587, do druku nr 1587, 1587-A

druki senackie nr 419, 419 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

W ustawie zaproponowano następujące zmiany:

·       rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu takimi towarami jak m.in.: niektóre wyroby stalowe (półprodukty), w obrocie którymi potwierdzono proceder wyłudzania  podatku VAT, niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne nieobjęte obecnie odwrotnym obciążeniem,

·       wprowadzenie krótszych, tj. miesięcznych okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących sprzedaży towarów tzw. „wrażliwych”, tj. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliw i złota nieobrobionego,

·       wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach tzw. towarami „wrażliwymi”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej

.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 419 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki senackie: 404404 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 404.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej.

druki sejmowe nr 1405, do druku nr 1405 i 1472

druki senackie nr 404, 404 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa dostosowuje prawo krajowe do przepisów UE w zakresie wymiany informacji podatkowych. W ustawie określono m.in.:

·       dodatkowe warunki korzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism,

·       obowiązek ministra finansów do wyznaczenia (w rozporządzeniu) podległego mu organu podatkowego, który będzie zobowiązany do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie pism, wniosków o udzielenie informacji oraz udzielanych informacji,

·       procedury wymiany informacji, w szczególności wprowadzono terminy na udzielenie
i odmowę udzielenia informacji, na wezwanie do uzupełnienia wniosku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  17 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)  (druk  nr 404 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


6.

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1324do druku nr 13241527
Druki senackie: 415415 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 415.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne.

druki sejmowe  nr  1324, do druku nr 1324, 1527

druki senackie nr 415, 415 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wykonuje wyrok TK i nakłada obowiązek zawiadamiania przez organy podatkowe i celne podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ponadto wprowadza obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym karnym przez właściwy organ prowadzący to postępowanie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk  nr 415 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 909do druku nr 909do druku nr 90914811481 A
Druki senackie: 422422 A422 B422 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 422.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

druki sejmowe nr 909, do druku nr 909, 1481, 1481-A

druki senackie nr 422, 422 A, 422 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dostosowuje prawo krajowe do prawa Unii Europejskiej w zakresie przyznawania prawa do urlopu wychowawczego poprzez:

·       przyznanie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka uprawnionych do urlopu wychowawczego - wyłącznego prawa do wykorzystania jednego miesiąca takiego urlopu z wymiaru urlopu wychowawczego wynoszącego maksymalnie 36 miesięcy (będzie to część nieprzenoszalna urlopu wychowawczego),

·       podwyższenie - z 3 do 4 miesięcy - wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców,

·       umożliwienie wykorzystania urlopu wychowawczego w pięciu częściach,

·       przyjęcie zasady, zgodnie z którą bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, a mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk  nr 422 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 422 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 11301559do 1559
Druki senackie: 411411 A411 B411 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczyOE-208
Uchwała: 411.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe  nr 1130, 1559, do druku 1559

druki senackie nr 411, 411 A, 411 B

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Nowelizacja ustawy zawiera rozwiązania, które kompleksowo regulują postępowanie
w sprawach nieletnich oraz precyzują zasady funkcjonowania sądów powszechnych, w tym: sędziów, kuratorów sądowych, pracowników placówek, schronisk i zakładów poprawczych.

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 411 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 411 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 


9.

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
Druki sejmowe: 917do druku nr 917do druku nr 91713401340 A
Druki senackie: 406406 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 406.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

druki sejmowe nr 917, do druku nr 917, 1340, 1340-A

druki senackie nr 406, 406 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa ma na celu przedłużenie możliwości finansowania zadań związanych
z likwidacją wymienionych w ustawie zakładów górniczych oraz zabezpieczenie środków budżetowych na utrzymanie i zabezpieczenie zabytkowych części kopalni soli „Wieliczka” i „Bochnia”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk  nr 406 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 9 sierpnia 2013 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1407do druku nr 14071437
Druki senackie: 405405 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 405.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 1407, do druku nr 1407, 1473

druki senackie nr 405, 405 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Nowelizacja ustawy dostosowuje prawo do przepisów UE i określa m.in.:

·       warunki i zasady wyboru podmiotów, które mają przeprowadzać badania techniczne niezbędne do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji określonych typów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych,

·       kompetencje Prezesa UTK do prowadzenie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej,

·       zmiany dotyczące zasad certyfikowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 lipca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 lipca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 405 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.