Narzędzia:

54. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa budżetowa na rok 2018

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 700700 A700 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał pomocniczyOE-264
Uchwała: 700uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2018.

druki sejmowe nr 1876, do druku nr 1876, 2073, 2073-A

druki senackie nr 700, 700 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Prezes Rady Ministrów oraz Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa na 2018 rok.

 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 11 stycznia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz w sprawie przygotowania sprawozdania w sprawie ustawy budżetowej na rok 2018 odbyły się w dniu 16 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 700 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2145do druku 21452158
Druki senackie: 702702 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 702uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2145, do druku nr 2145, 2158

druki senackie nr 702, 702 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa wprowadza m.in. zasadę składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW w formie elektronicznej, a także możliwość składania oświadczenia o potwierdzeniu braku zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego (zamiast wniosku o przyznanie płatności lub wniosku o przyznanie pomocy w ramach wybranych działań obszarowych PROW). Umożliwia także podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom PROW 2014-2020 określenie tylko jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 10 stycznia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 702 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


3.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 21472176
Druki senackie: 706706 A706 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 706uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

druki sejmowe nr 2147, 2176

druki senackie nr 706, 706 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.
 

Ustawa reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wśród rozwiązań znajdują się regulacje dotyczące m.in.: budowy publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, wprowadzenia stref niskoemisyjnych, wprowadzenia wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym czy wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 56.  posiedzeniu w dniu 11 stycznia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 706 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


4.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2120do druku 21202163
Druki senackie: 701701 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 701uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

druki sejmowe nr 2120, do druku 2120, 2163

druki senackie nr 701, 701 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Środowiska.
 

Celem ustawy jest stworzenie warunków umożliwiających właściwą organizację XXIV sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), XIV sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz wznowionej I sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3). Ustawa określa zadania administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy, a także źródła finansowania organizacji Konferencji oraz pełnienia przez RP funkcji Prezydencji konferencji w 2018 i 2019 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55.  posiedzeniu w dniu 10 stycznia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do :

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 701 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


5.

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 1827do druku 182719271927 A
Druki senackie: 705705 A705 B705 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 705uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.

druki sejmowe nr 1827, do druku nr 1827, 1927, 1927-A

druki senackie nr 705, 705 A, 705 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa ma na celu określenie zasad i trybu postępowania polskiego organu centralnego, polskich sądów oraz innych polskich organów w sprawach objętych czterema aktami prawa międzynarodowego i wspólnotowego: tzw. europejską konwencją luksemburską, konwencją haską z 1980 r., konwencją haską z 1996 r.
i rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55.  posiedzeniu w dniu 10 stycznia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do :

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 705 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 705 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki senackie: 704704 A704 B704 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 704uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2033, do druku nr 2033, 2132, 2132-A

druki senackie nr 704, 704 A, 704 B
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa wprowadza zmiany mające kompleksowo przeciwdziałać przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Zmiany dotyczą m.in. trybu postępowania przed Komisją, określenia przedmiotu decyzji reprywatyzacyjnych wydawanych przez Komisję, dostępu do dokumentów i danych zgromadzonych przez inne organy i instytucje, przetwarzania danych osobowych, jawności postępowania oraz transmisji posiedzeń Komisji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55.  posiedzeniu w dniu 10 stycznia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do :

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawcza.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 704 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.
 

Posiedzenie Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 704 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


7.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 199521192119 A
Druki senackie: 703703 A703 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 703uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

druki sejmowe nr 1995, 2119, 2119-A

druki senackie nr 703, 703 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Celem ustawy jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat
oraz wprowadzenie możliwości prowadzenia i przechowywania tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Ponadto ustawa zmienia obecnie obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55.  posiedzeniu w dniu 10 stycznia  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 stycznia 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 703 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


8.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego
Druki senackie: 643
Uchwała: 643uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego.

druk senacki nr 643
 

Marszałek Senatu w dniu 11 września 2017 r. skierował wniosek do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie komisjiw tej sprawie odbyło się w dniu 9 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o odrzucenie wniosku (druk nr 643).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kobiak.


9.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń
Druki senackie: 657
Uchwała: 657uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń.

druk senacki nr 657
 

Marszałek Senatu w dniu 28 września 2017 r. skierował wniosek do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie komisjiw tej sprawie odbyło się w dniu 14 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o odrzucenie wniosku (druk nr 657).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


10.

Wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta

Senat w dniu 19 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta
Druki senackie: 707
Uchwała: 707uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta.

druk senacki nr 707
 

Marszałek Senatu w dniu 20 grudnia  2017 r. skierował wniosek do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 16 stycznia  2018 r.

Komisja wnosi o odrzucenie wniosku (druk nr 707).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.