Narzędzia:

52. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3. dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3. dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.4


1.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 686686 A686 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 686uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2002, do druku nr 2002, 2070-A

druki senackie nr 686, 686 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych została upoważniona Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Anna Surówka-Pasek, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zofia Romaszewska oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Paweł Mucha.
 

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r.. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 686 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Rafał Ambrozik.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji będzie senator Jan Rulewski.


2.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2003do druku 2003do druku 2003do druku 200320712071 A
Druki senackie: 685685 A685 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 685uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 2003, do druku nr 2003, 2071, 2071-A

druki senackie nr 685, 685 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Anna Surówka-Pasek, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zofia Romaszewska oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Paweł Mucha.
 

Ustawa ma na celu przeprowadzenie reformy w zakresie struktury i funkcjonowania Sądu Najwyższego. Przedstawione przez Prezydenta rozwiązania dotyczą m.in.: wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej, udziału ławników w niektórych postępowaniach prowadzonych przed SN, statusu sędziów SN oraz wieku i trybu przechodzenia przez nich w stan spoczynku. Reorganizacji ma również ulec struktura Sądu Najwyższego poprzez wyodrębnienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 i 12 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 685 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Michał Seweryński.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji będzie senator Aleksander Pociej.

 


3.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki senackie: 668668 A668 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 668uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

druki sejmowe nr 870, do druku nr 870, 1958, 1958-A

druki senackie nr  668, 668 A
 

Był to obywatelski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy ustalenia zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele z wyłączeniem kilku niedziel w roku. Wprowadza także sankcje za dopuszczanie się handlu lub innych czynności sprzedażowych wbrew przepisom ustawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu  29 listopada 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 5  i 12 grudnia 2017 r.

Komisje wnoszą o o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 668 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Andrzej Stanisławek.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji będzie senator Mieczysław Augustyn.


4.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1880do druku 1880do druku 188020222022 A
Druki senackie: 667667 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 667uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

druki sejmowe nr 1880, do druku 1880, 2022, 2022-A

druki senackie nr  667, 667 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami, poprzez wprowadzenie systemu eliminującego z obrotu gospodarczego nieuczciwych przedsiębiorców. Ustawa zakłada dokonywanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Nowe regulacje rozszerzają zadania KAS o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z tzw. praniem brudnych pieniędzy, umożliwią informowanie organów ścigania o wystąpieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz przekazywanie im wstępnej analizy dowodów.
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13 pkt 18-20, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz artykułów, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu   29   listopada  2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 667 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1977do druku 1977do druku 1977do druku 19772019
Druki senackie: 673673 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 673uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

druki sejmowe nr 1977, do druku 1977, 2019

druki senackie nr  673, 673 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu uporządkowanie regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzewa lub krzewu, określonej w regułach ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W wyniku wprowadzonych zmian wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. 
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29  listopada 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 673 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1988do druku 1988do druku 19881988 A20242024 A
Druki senackie: 672672 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 672uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

druki sejmowe nr 1988, 1988-A, 2024, 2024-A

druki senackie nr  672, 672 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa modyfikuje zasady ustalania przez radę gminy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa na terenie gminy. W myśl ustawy rada gminy będzie ustalać, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży (między 22.00 a 6.00) napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu  29 listopada  2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 672 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 200820212021 A
Druki senackie: 669669 A669 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 669uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

druki sejmowe nr 2008, 2021, 2021-A

druki senackie nr  669, 669 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa rozszerza ustawowe przesłanki, które pozwalają na określenie w regulaminie Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania uposażenia posłów i senatorów oraz zasad obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu  29 listopada  2017 r. skierował ustawę do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 669 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


8.

Ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20842085
Druki senackie: 684684 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 684uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego.
druki sejmowe nr 2084, 2085
druki senackie nr 684, 684 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielenia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Warszawie. Dotacja zgodnie z ustawą ma zostać  przeznaczona na prowadzenie prac renowacyjnych, konserwatorskich i inwestycyjnych na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 13 grudnia  2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 684 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


9.

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego
Druki senackie: 659659 S
Uchwała: 659uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego.

druki senackie nr 659, 659 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 659 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej

Senat w dniu 15 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
Druki senackie: 658658 S
Uchwała: 658uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.

druki senackie nr 658, 658 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 658 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.