Narzędzia:

51. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 5 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1973do druku nr 1973do druku nr 197319911991 A
Druki senackie: 661661 A661 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 661uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1973, do druku nr 1973,  1991, 1991-A
druki senackie nr 661, 661A, 661 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W ustawie przewidziano m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie), zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW (w najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów).

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., a częściowo z dniem 1 stycznia 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2017 r. (wtorek).

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2017 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 661 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 1864do druku 1864do druku 186419621962 A
Druki senackie: 653653 A653 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 653uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1864, do druku nr 1864, 1962, 1962 – A

druki senackie nr 653, 653 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa dotyczy wprowadzenia nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności w celu uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobiegania unikania płacenia podatku.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., a częściowo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 653 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1781do druku 1781do druku 17811985
Druki senackie: 652652 A652 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 652uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

druki sejmowe nr 1781, do druku nr 1781, 1985

druki senackie nr 652, 652 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2018 r., a częściowo:z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2018 r. lub 3 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 652 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1964do druku 19642007
Druki senackie: 666666 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 666uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 1964, do druku 1964, 2007

druki senackie nr 666, 666 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Nowelizacja zmienia te przepisy ustawy, na mocy których od 1 stycznia 2018 r. miała zostać utworzona jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Informatyki KAS podległe Szefowi KAS. Zadaniem tej jednostki miało być dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym KAS. Nowelizacja zmierza do tego aby zadanie to zostało przejęte przez obecnie istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów – Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a częściowo z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 666 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 665665 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 665uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1965, do druku nr 1965, 2006

druki senackie nr 665, 665 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa ma na celu stworzenie ram prawnych dla realizacji projektów strategicznych przewidzianych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na mocy ustawy
w istniejącym Banku Gospodarstwa Krajowego ma zostać utworzony Krajowy Fundusz Gwarancyjny, który w większym stopniu, w porównaniu do innych instrumentów, ma zmobilizować prywatne środki na cele rozwojowe. Reforma ma objąć dotychczasowy system wykorzystania instrumentów gwarancyjnych - zamiast programu udzielania gwarancji de minimis odnawialnego kolejnymi rozporządzeniami ministra finansów, rząd proponuje utworzenie systemu zapewniającego przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 665 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 19302005
Druki senackie: 664664 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 664uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 1930, 2005

druki senackie nr 664, 664 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa wprowadza regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów. Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej, poprzez weryfikowanie czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty

.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 664 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


7.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki senackie: 670670 A670 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 670uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

druki sejmowe nr 1945, do druku 1945, 2044

druki senackie nr  670, 670 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na następny rok. Ustawa zmienia m. in. przepisy związane ze świadczeniami oraz wynagrodzeniami dla nauczycieli, pracowników uczelni publicznych oraz pracowników sektora finansów publicznych.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada  2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 670 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 197619931993 A
Druki senackie: 660660 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 660uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1976, 1993, 1993-A

druki senackie nr 660, 660 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie długi. Inne zakresy świadczeń, na które dodatkowe środki zostaną skierowane – to przede wszystkim te, które wynikają z analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także te związane z zapewnieniem szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 660 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

MniejszośćKomisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Sprawozdawcą wniosku mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Grodzki.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1814do druku 18141883
Druki senackie: 649649 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 649uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1814, do druku nr 1814, 1883

druki senackie nr 649, 649 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa ma na celu rozwiązanie problemu dotyczącego pokrywania kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 649 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


10.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1891do druku 189119411941 A
Druki senackie: 651651 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 651uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

druki sejmowe nr 1891, do druku nr 1891, 1941, 1941-A

druki senackie nr 651, 651 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.

 

Ustawa ma celu dokonanie zmian w pięciu ustawach, dostosowujących terminologię do aktualnego stanu prawnego. Ma to ułatwić zrozumienie i właściwe stosowanie pojęć w obecnym otoczeniu normatywnym. Wśród zmian znajduje się m.in. usunięcie z Kodeksu pracy nieistniejących sądów wojewódzkich czy nowelizacja pojęcia „zakład leczniczy”, zawartego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2017 r. (wtorek).

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.