Narzędzia:

48. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja  1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmsja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 4


1.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Senat w dniu 18 października 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 582582 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 582uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

druki sejmowe nr 1651, do druku nr 1651, 1770, 1770-A

druki senackie nr 582, 582 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Paweł Mucha.

Ustawa określa m.in zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 582 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


2.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Senat w dniu 19 października 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 października 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 188118981898 A
Druki senackie: 620620 A620 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 620u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

druki sejmowe nr 1881, 1898, 1898 A
druki senackie 620, 620 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.
 

Ustawa ma na celu uregulowanie zasad i sposobu realizacji świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla. Określa ona osoby uprawnione do otrzymania rekompensaty, przedsiębiorstwa zobowiązane do jej wypłacenia, jak również wysokość tego świadczenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17  października 2017 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 października 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 620 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 października 2017 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1791do druku 17911844
Druki senackie: 607607 A607 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 607u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1791, do druku nr 1791, 1844

druki senackie nr 607, 607 A, 607 B

 

Były to rządowy projekt ustawy.

 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa ma na celu m.in.: stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie programów pilotażowych, których celem jest sprawdzenie planowanych nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej; uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnienie standaryzacji podejmowanych działań.

 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 607 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 607 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Senat w dniu 19 października 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1604do druku 1604179318121812 A
Druki senackie: 603603 A603 B603 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 603u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

druki sejmowe nr 1604, do druku nr 1604, 1793, 1812, 1812-A

druki senackie nr 603, 603 A, 603 B, 603 Z

 

Były to rządowy i komisyjny projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym zakwestionowano nieprecyzyjne przepisy dotyczące autoryzacji wypowiedzi udzielonej dziennikarzowi. Ustawa m.in. nakłada obowiązek poinformowania osoby o przysługującym jej prawie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Co do zasady autoryzacji będzie trzeba dokonać niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 6 godzin (dzienniki) lub 24 godzin (czasopisma) od momentu zapoznania się z przewidzianym do publikacji tekstem. Ponadto, w miejsce odpowiedzialności karnej ustawa wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową w sytuacji publikacji wypowiedzi bez umożliwienia jej autoryzacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 października 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 603 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 17 października 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 603 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Senat w dniu 19 października 2017 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1799do druku 17991818
Druki senackie: 604604 A604 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 604u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

druki sejmowe nr 1799, do druku nr 1799, 1818

druki senackie nr 604, 604 A, 604 Z
 

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa reguluje kwestię zasad i trybu przyznawania dofinansowania działalności, której celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. W związku z tym ustawa określa m.in.: kwoty wydatków na prewencję wypadkową w wysokości od 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; zasady konkursu o dofinansowanie realizowanego przez Prezesa ZUS; maksymalną wysokość dofinansowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 października 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 604 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Senat w dniu 19 października 2017 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1788do druku 1788do druku 17881817
Druki senackie: 605605 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 605u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

druki sejmowe nr 1788, do druku nr 1788, 1817

druki senackie nr 605, 605 A

 

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa zmierza do objęcia emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osób, które nie posiadają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją wysokości kwot świadczeń najniższych. Ustawa wprowadza rozwiązania zmierzające do objęcia tych emerytur gwarancją kwoty najniższego świadczenia odpowiednio w wysokości 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Ponadto wprowadzana jest regulacja uniemożliwiająca uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę (z wyjątkiem rent z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 605 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Senat w dniu 19 października 2017 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1782do druku 17821850
Druki senackie: 608608 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 608u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

druki sejmowe nr 1782, do druku nr 1782, 1850

druki senackie nr 608, 608 A

 

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  17 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 608 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

 


8.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Senat w dniu 19 października 2017 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17761806
Druki senackie: 606606 A606 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 606u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

druki sejmowe nr 1776, 1806

druki senackie nr 606, 606 A, 606 B

 

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Konwencja oparta jest o prace prowadzone przez OECD zmierzające do wypracowania rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania. Polska podpisała Konwencję w dniu 7 czerwca 2017 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 listopada 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 10 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 606 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło  się 17 października 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 606 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


9.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

Senat w dniu 19 października 2017 r. przyjął ustawę z dnia 29 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17771843
Druki senackie: 609609 A609 B609 C
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 609u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

druki sejmowe nr 1777, 1843

druki senackie nr 609, 609 A, 609 B, 609 C

 

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Protokół określa w szczególności: właściwe organy, którym powierzono zadanie wdrożenia Umowy, przejścia graniczne, na których realizowane będzie przekazywanie oraz tranzyt osób readmitowanych, a także wskazuje rodzaje wykorzystywanych przez Strony środków, za pomocą których przesyła się wnioski i odpowiedzi, warunki powrotu osób pod eskortą, język wzajemnego porozumiewania się oraz prowadzenia konsultacji i możliwość przeprowadzania spotkań roboczych oraz konsultacji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 października 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 listopada 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 10 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 609 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 609 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 października 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 609 C).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Senat w dniu 19 października 2017 r. odrzucił projekt ustawy.
Druki senackie: 188188 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

druki senackie nr 188, 188 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Celem projektu ustawy jest przyznanie prawa do świadczenia kompensacyjnego nauczycielom praktycznej nauki zawodu zatrudnionym w placówkach kształcenia praktycznego.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2016 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─ Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 18 października 2016 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 188 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.