Narzędzia:

46. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 16941755
Druki senackie: 571571 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 571uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

druki sejmowe nr 1694, 1755

druki senackie nr 571, 571 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

Ustawa ma na celu uregulowanie kwestii prawnych związanych z wyznaczeniem Warszawy jako miasta siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się
25 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 571 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Sługocki.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1687do druku 16871759
Druki senackie: 572572 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 572uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1687, do druku nr 1687, 1759

druki senackie nr 572, 572 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Przedstawiona nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zasad prowadzenia rejestrów medycznych. Dotyczą one m.in. usytuowania administratorów baz danych objętych rejestrem, wprowadzenia zasady nieodpłatnego przekazywania danych objętych rejestrem na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia przy zachowaniu uprawnień nadzorczo-kontrolnych tego ministra. Ponadto zmiany rozszerzają katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych o NFZ.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 25 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 572 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Margareta Budner.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 173317471747 A
Druki senackie: 568568 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 568uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

druki sejmowe  nr 1733, 1747, 1747-A

druki senackie nr 568, 568 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa wprowadza modyfikację mechanizmu obliczania opłaty zastępczej w sposób umożliwiający powiązanie jej wysokości z roczną ceną średnioważoną praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 25 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 568 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

Mniejszość komisji przedstawiła wnioski:

- o odrzucenie ustawy,

- o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 17311741
Druki senackie: 569569 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 569uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

druki sejmowe nr 1731, 1741

druki senackie nr 569, 569 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa zapewnia transpozycję dyrektywy Unii Europejskiej zmieniającej dyrektywę dotyczącą odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw. W związku z tym ustawa powierza czynności w zakresie kontroli  stacji paliw w odniesieniu do wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa jednostkom dozoru technicznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 25 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 569 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


5.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 17261774do druku 1726 i 1774
Druki senackie: 574574 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 574uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

druki sejmowe nr 1726, 1774, do druków 1726 i 1774

druki senackie nr 574, 574 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa określa zasady powołania, organizacji oraz funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości będącego instytucją zarządzającą nieruchomościami Skarbu Państwa i uzyskującą wpływy z tego tytułu w celu zwiększenia podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 574 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 173217461746 A
Druki senackie: 570570 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 570uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

druki sejmowe nr 1732, 1746, 1746-A

druki senackie nr 570, 570 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa  zmierza do zwiększenia skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, posiadaczy gospodarstw, a także umożliwienie Inspekcji Weterynaryjnej zakazywania lub ograniczenia możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, jak również wprowadzenia sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń oraz niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 570 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 573573 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 573uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 1677, do druku nr 1677, 1758, 1758-A

druki senackie nr 573, 573 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. Ponadto w ustawie zawarto regulację dotyczącą umożliwienia powierzenia prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych innemu, niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organowi Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 25 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 573 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


8.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. przyjął opinię
Druki senackie: 576576 S
Uchwała: 576uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców
w sektorze transportu drogowego COM(2017)278.

druki senackie nr 576, 576 S
 

Projektopiniizostał wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Do reprezentowaniawnioskodawców został upoważniony senator Ryszard Majer.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2017 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2017 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu opinii bez poprawek (druk nr 576 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


9.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 27 lipca 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 466
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. 

druk senacki nr 466
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 31 marca 2017 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia 2017 r. skierował Informację do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 maja 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją