Narzędzia:

37. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja  1 dnia  posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1236do 1236do 12361453do 14531453 A
Druki senackie: 390390 A390 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 390.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1236, do druku nr 1236, 1453, do druku nr 1453, 1453-A

druki senackie nr 390, 390 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej. 

 

Zmiany zaproponowane w ustawie zmierzają do uproszczenia struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Ustawa przewiduje rozdzielenie funkcji planistycznych, funkcji dowodzenia ogólnego i funkcji dowodzenia operacyjnego Siłami Zbrojnymi. Sztab Generalny Wojska Polskiego zostanie przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego, a obecne organy dowodzenia zostaną zastąpione dwoma dowództwami strategicznymi (Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych).

 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy  bez poprawek (druk nr 390 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1045do 1045do 10451431do 14311431 A
Druki senackie: 394394 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 394.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1045, do druku nr 1045, 1431, do druku nr 1431, 1431-A

druki senackie nr 394, 394 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu utworzenie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nowego funduszu własnego, zwanego funduszem stabilizacyjnym, jako źródła dodatkowych środków na finansowanie ewentualnych przyszłych działań mających na celu utrzymanie stabilności sektora bankowego. Źródłem finansowania funduszu mają być wpływy z tytułu opłaty ostrożnościowej, do uiszczenia której zobowiązane byłyby podmioty objęte systemem gwarantowania, to jest przede wszystkim banki krajowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 394 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. wprowadził poprawki (59) do ustawy.
Druki sejmowe: 946do 94614011401 A
Druki senackie: 395395 A pop395 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 395.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 946, do druku nr 946, 1401, 1401-A

druki senackie nr 395, 395 A-poprawiony
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa zmierza do zapewnienia pełnej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także uzupełnia wdrożenie dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Ustawa nowelizuje m.in. przepisy dotyczące rozdziału działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną. Nowelizacja ta zmierza do precyzyjnego określenia zasad w zakresie powiązań personalnych kierownictwa operatorów systemów przesyłowych i przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną (zasady tzw. unbundlingu). Ustawa wprowadza też znaczne ułatwienia w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do sieci.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyły się 2 i 10 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (54)  (druk  nr 395 A - poprawiony).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: 939do 9391428
Druki senackie: 391391 A391 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 391.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 939, do druku nr 939, 1428

druki senackie nr 391, 391 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Głównym celem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te, opłacane do tej pory jedynie za pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, będą teraz opłacane również za osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Podstawą wymiaru składki dla tych osób będzie 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku osób mających co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości takiego ubezpieczenia, lub 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 391 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 6361455do 1455
Druki senackie: 392392 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 392.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 636, 1455, do druku nr 1455

druki senackie nr 392, 392 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie korzystniejszych dla ubezpieczonych zasad ustalania przez organ rentowy kapitału początkowego w przypadku, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 392 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1186do 11861460do 1460
Druki senackie: 393393 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 393.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

druki sejmowe nr 1186, do druku nr 1186, 1460, do druku nr 1460

druki senackie nr 393, 393 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest stosowanie do wszystkich grup ubezpieczonych niebędących pracownikami podobnych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. W myśl ustawy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie „przepracowanych” dni miesiąca. Dotychczas tą podstawą była deklarowana kwota zmniejszona proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 393 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


7.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i droga wodną śródlądową

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1268do 12681464do 14641464 Ado 1464 A
Druki senackie: 396396 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 396.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

druki sejmowe nr 1268, do druku nr 1268, 1464, do druku nr 1464, 1464-A, do druku nr 1464-A

druki senackie nr 396, 396 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Nowelizacja zmierza do wdrożenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1177/2010 z listopada 2010 r. dotyczącego praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową. Zobowiązuje ono państwa członkowskie do wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie jego przepisów oraz do ustanowienia przepisów określających sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia. Ustawa stanowi, że egzekwowaniem przepisów rozporządzenia zajmować będą się właściwi terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej. Skargi pasażerów rozpatrywać będzie natomiast jeden dyrektor urzędu morskiego oraz jeden dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej. Ponadto wyraźnie wskazano, że organem upoważnionym do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów wyjazdów grupowych lub pośredników turystycznych z przepisami rozporządzenia jest marszałek województwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 396 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski


8.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 12521327do 1327
Druki senackie: 398398 A398 B398 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 398.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

druki sejmowe nr 1252, 1327, do druku nr 1327

druki senackie nr 398, 398 A, 398 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Utworzenie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej jest jednym z elementów budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Tworzenie takich bloków ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, zmniejszenie kosztów jej użytkowania oraz zwiększenie jej przepustowości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 398 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 398 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.


9.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 13521459
Druki senackie: 397397 A397 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 397.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.

druki sejmowe nr 1352, 1459

druki senackie nr 397, 397 A, 397 B

 


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu ratyfikację konwencji, która zastąpi obowiązującą do tej pory w tym zakresie umowę między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 8 października 1974 r. Zawarcie nowej umowy jest konieczne ze względu na zmianę sytuacji międzynarodowej Polski po 1989 r. (m.in. przystąpienie Polski do OECD oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 2 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 397 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 lipca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 397 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


10.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Senat w dniu 11 lipca 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 337
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

druk senacki nr 337

 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 16 kwietnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 kwietnia 2013 r. skierował informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 15 maja 2013 r. wysłuchała informacji i poinformowała o tym Marszałka Senatu.