Narzędzia:

44. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka

Senat w dniu 28 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka
Druki senackie: 502502 S
Uchwała: 502uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka.

druki senackie nr 502, 502 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Kazimierza Wiatra.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 kwietnia 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 maja 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały(druk nr 502 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.


2.

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Senat w dniu 29 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 529529 A529 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 529uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

druki sejmowe nr 1583, 1617, do druku nr 1583 i 1617

druki senackie nr 529, 529 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia
 

Ustawa dotyczy określenia sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, sposób i harmonogram dochodzenia do ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 czerwca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 529 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Senat w dniu 29 czerwca 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 812do druku 812do druku 812812 Ado druku 812 A1270
Druki senackie: 536536 A536 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 536uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

druki sejmowe nr 812, do druku 812, 812-A, 1270

druki senackie nr 536, 536 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa zasady dopuszczenia do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi, wyciągów, nalewek farmaceutycznych.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 536 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Senat w dniu 29 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1538do druku 1538do druku 1538do druku 15381616
Druki senackie: 534534 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 534uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

druki sejmowe nr 1538, do druku 1538, 1616

druki senackie nr 534, 534 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw i budowli gloryfikujących ustrój totalitarny takich jak: pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 534 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 29 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
Druki senackie: 409409 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 409uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki senackie nr 409, 409 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Jan Filip Libicki.

 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zmierza do obniżenia osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu,
w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 lutego 2017 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Infrastruktury,

- KomisjiUstawodawczej.

 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2017 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 409 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


6.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Senat w dniu 28 czerwca 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 509
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

druk senacki nr 509
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 12 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2017 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


7.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2016 roku petycji

Senat w dniu 28 czerwca 2017 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem
Druki senackie: 531
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2016 roku petycji.

druk senacki nr 531

 

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycjiw tej sprawie odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie (druk nr 531).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.