Narzędzia:

43. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

  zapis video pierwszego dnia posiedzenia, część 1.

 zapis video pierwszego dnia posiedzenia, część 2.

zapis video drugiego dnia posiedzenia część 1 .

zapis video drugiego dnia posiedzenia część 2 .

zapis video drugiego dnia posiedzenia część 3.


1.

Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach

Senat 21 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1586do druku nr 15861599
Druki senackie: 527527 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 527uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach

druki sejmowe nr 1586, do druku nr 1586, 1599

druki senackie nr 527, 527 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Celem ustawy jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej. Wprowadzane zmiany zapewnią zrównanie pozycji podmiotów rynku ubezpieczeniowego z podmiotami rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się
20 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 527 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki. 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Senat w dniu 22 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1495do druku 1495do druku 14951569
Druki senackie: 513513 A513 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 513uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

druki sejmowe nr 1495, do druku nr 1495, 1569

druki senackie 513, 513 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa dotyczy wprowadzenia możliwości stosowania przepisów ustawy także w procesie przygotowywania inwestycji w zakresie radarów meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, oraz dodaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy do podmiotów mających prawo być inwestorem w rozumieniu tej ustawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 czerwca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 maja 2017 r. skierował ustawę do:

-Komisji Środowiska

-Komisji Infrastruktury
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury  w tej sprawie odbyło się  1 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 513 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 22 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1563do druku 1563do druku 15631590
Druki senackie: 525525 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 525uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki sejmowe nr 1563, do druku nr 1563, 1590

druki senackie nr 525, 525 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa zmierza m.in. do uwzględnienia możliwości podejmowania przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej czynności także za ograny administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przed sądami administracyjnymi.

 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 czerwca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 525 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1409do druku 1409do druku 140915971594 A
Druki senackie: 528528 A528 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 528uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1409, do druku nr 1409, 1597

druki senackie nr 528, 528 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ustawa ma na celu wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej funkcji regionalnych izb obrachunkowych wobec samorządu terytorialnego. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.: wprowadzenia możliwości kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego również na podstawie kryterium gospodarności i rzetelności, a realizacji przez nie zadań administracji rządowej zleconych ustawami lub na mocy porozumień – także z uwzględnieniem kryterium celowości; stworzenia instrumentu pozwalającego prezesowi izby poinformować właściwy organ sprawujący nadzór nad kontrolowaną jednostką o braku zawiadomienia o wykonaniu przez nią wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu; umożliwienia powoływania i odwoływania prezesa RIO przez premiera, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej; ograniczenia możliwości sprawowania funkcji prezesa izby do dwóch następujących po sobie kadencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 528 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Mniejszość komisjiprzedstawiła wnioski o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


5.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Senat w dniu 22 czerwca 2017 r. przyjął opinię
Druki senackie: 520520 S
Uchwała: 520uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253.

druki senackie 520, 520 S
 

Projekt opiniizostał wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Do reprezentowaniawnioskodawców został upoważniony senator Ryszard Majer.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 czerwca 2017 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2017 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu opinii bez poprawek (druk nr 520 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 22 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 526526 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 526uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 936, do druku nr 936, 1557

druki senackie nr 526, 526 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Celem ustawy jest m.in. zmiana zasad przyznawania świadczenia osobom uprawnionym. Będzie ono przyznawane bezterminowo i bez względu na dochód osoby uprawnionej. Zmienia się także zasady przyznawania określonej w ustawie pomocy pieniężnej, co oznacza, że oprócz pomocy jednorazowej możliwe będzie przyznanie także pomocy okresowej na czas do 6 miesięcy. Ponadto ustawa tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43.  posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 526 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


7.

Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok

Senat 21 czerwca 2017 r. zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok.
Druki senackie: 521
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok.

druk senacki 521
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznejw tej sprawie odbyło się  20 czerwca 2017 r.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem.


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

Senat w dniu 22 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 163816421642 A
Druki senackie: 532532 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 532uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”.

druki sejmowe nr 1638, 1642, 1642-A

druki senackie 532, 532 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa realizuje kolejny etap działań wskazanych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zmiany ustaw obejmują m.in. pomoc uczennicom w ciąży, utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; rozwój sieci mieszkań chronionych, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu, wprowadzenie ułatwień powrotu na rynek pracy opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Ponadto ustawa wprowadza szczególny rodzaj programu polityki zdrowotnej, dedykowany wyłącznie wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 532 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.