Narzędzia:

42. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

 

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 11 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3030 S15211521 A
Druki senackie: 506506 A506 B506 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 506u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 30, do druku 30, 1521, 1521-A

druk senacki nr 506, 506 A, 506 B
 

Był to obywatelski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa przewiduje objęcie funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym właściwym dla pozostałych służb mundurowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 41.  posiedzeniu w dniu 11 maja  2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 czerwca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12  maja 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 23 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 506 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 506 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1319do druku nr 131914881488 A
Druki senackie: 517517 A517 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 517u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1319, do druku nr 1319, 1488, 1488-A

druki senackie nr 517, 517 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Podstawowym celem ustawy jest optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń. Cel ten zostanie zrealizowany przez uprawnienie ministra właściwego do spraw zdrowia do dokonywania zmiany technologii medycznej, co umożliwi doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych. Zidentyfikowane zostaną świadczenia o nieudowodnionej skuteczności klinicznej lub nieudowodnionym bezpieczeństwie, które generują bardzo wysokie koszty po stronie płatnika publicznego. Nastąpi dostosowanie zakresu poszczególnych świadczeń gwarantowanych, także przez zmianę niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 42.  posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 czerwca 2017 r.

 

 Marszałek Senatu w dniu  26 maja 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się  30 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 517 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1480do druku nr 148014931493 A
Druki senackie: 516516 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 516u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1480, do druku 1480, 1493, 1493-A

druki senackie nr 516, 516 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa implementuje do prawa polskiego dyrektywę, która ustanawia wymagania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii podczas prowadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej dla złóż węglowodorów w granicach obszarów morskich poprzez wprowadzenie mechanizmów zapewniających ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę bezpieczeństwa prowadzonej działalności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 42.  posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. 

Do Senatu została przekazana w dniu 26 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 czerwca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu  26 maja 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się  30 maja 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 516 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1481do druku nr 14811503
Druki senackie: 514514 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 514u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 1481, do druku 1481, 1503

druki senackie nr 514, 514 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie planowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i budżecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydatków budżetowych dla szkół rolniczych na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji operacji realizowanych w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

Sejm uchwalił ustawę na 42.  posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. 

Do Senatu została przekazana w dniu 26 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 czerwca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu  26 maja 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się  30 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 514 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 1323do druku 13231574
Druki senackie: 512512 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 512u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

druki sejmowe nr 1323, do druku nr 1323, 1574

druki senackie 512, 512 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców a rolnikami lub organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmian chronionych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 czerwca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 maja 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w tej sprawie odbyło się  30 maja 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek(2) do ustawy (druk nr 512 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1232do druku 12321232 S1507
Druki senackie: 515515 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 515u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

druki sejmowe nr 1232, do druku 1232, 1507

druki senackie nr 515, 515 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa doprecyzowuje i modyfikuje przepisy dotyczące ustawowej zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za zobowiązania podatkowe wynikające z podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i podatku leśnego. W myśl nowelizacji obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie jedynie na tych współwłaścicielach, którzy nie są zwolnieni od tych podatków.

 

Sejm uchwalił ustawę na 42.  posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. 

Do Senatu została przekazana w dniu 26 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 czerwca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu  26 maja 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się  30 maja 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 515 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 25 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1404do druku nr 1404do druku nr 14041541
Druki senackie: 511511 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 511u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

druki sejmowe nr 1404, do druku nr 1404, 1541

druki senackie 511, 511 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Ustawa ma na celu ograniczenie prawa do przekazywania indywidualnych kwot połowowych między armatorami oraz rezygnacji ze zbiorczych kwot połowowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 czerwca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 maja 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w tej sprawie odbyło się  30 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 511 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Bonkowski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Druki senackie: 401401 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 401u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

druki senackie nr 401, 401 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Pociej.

Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie przepisów o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

Marszałek Senatu w dniu 23 stycznia 2017 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Infrastruktury,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 401 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej. 


9.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
Druki senackie: 518518 S
Uchwała: 518u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego.

druki senackie nr 518, 518 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.
 

Marszałek Senatu w dniu 31 maja 2017 r. skierował projekt uchwały do KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 maja 2017 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek projektu uchwały(druk nr 518 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


10.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Senat w dniu 1 czerwca 2017 r. zapoznał się z Informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.
Druki senackie: 467
więcej informacji o punkcie

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

druk senacki nr 467

Marszałek Senatu w dniu 12 kwietnia 2017 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 23 maja 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.