Narzędzia:

41. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin

Senat w dniu 16 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin
Druki senackie: 437437 S
Uchwała: 437uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin.

druki senackie nr 437, 437 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Kobiak.

 

Marszałek Senatu w dniu 3 marca 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk 437 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kobiak.


2.

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Senat w dniu 17 maja 2017 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 1371do druku 13711487
Druki senackie: 498498 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 498uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury.

druki sejmowe nr 1371, do druku nr 1371, 1487

druk senacki nr 498, 498 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa określa organy właściwe do spraw restytucji dóbr kultury prowadzonej przez Rzeczpospolitą Polską na jej terytorium i za granicą, postępowanie z dobrami kultury wyprowadzonymi z naruszeniem prawa z terytorium RP, a także organy właściwe do spraw restytucji prowadzonej w stosunku do dóbr kultury znajdujących się na terytorium RP przez państwa obce i cudzoziemców oraz postępowanie w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż RP.

 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 15 maja 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7)  (druk nr 498 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1412do druku 1412do druku 1412do druku 141214481448 A
Druki senackie: 490490 A490 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 490uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

druki sejmowe nr 1412, do druku nr 1412, 1448 , 1448-A

druki senackie nr 490, 490 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące przekazywania przez zakłady ubezpieczeń 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie przekazywać po 50% tych środków ochotniczym strażom pożarnym oraz pozostałym jednostkom ochrony przeciwpożarowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę doKomisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia  2017 r.

Żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów (druk nr 490 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


4.

Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 14071469
Druki senackie: 494494 A494 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 494uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

druki sejmowe nr 1407, 1469

druki senackie nr 494, 494 A, 494 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni  Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sportu i Turystyki.
 

Wypowiedzenie konwencji z 1985 r. jest niezbędne ze względu na konieczność związania się nową, aktualniejszą i dostosowaną do obecnych doświadczeń oraz dobrych praktyk, umową międzynarodową – Konwencją Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r

 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 494 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 494 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


5.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 14081470
Druki senackie: 495495 A495 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 495uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

druki sejmowe nr 1408, 1470

druki senackie nr 495, 495 A, 495 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni  Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sportu i Turystyki.
 

Celem Konwencji jest zapobieganie incydentom i zakłóceniom porządku publicznego  stanowiącym zagrożenie dla życia i zdrowia uczestniczących w meczach piłki nożnej i innych imprezach sportowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 25 kwietnia  2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 495 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia  2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 495 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1230do druku 1230do druku 1230do druku 12301421
Druki senackie: 488488 A488 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 488uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

druki sejmowe nr 1230, do druku nr 1230, 1421

druki senackie nr 488, 488 A, 488 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Podstawowym celem ustawy jest wyeliminowanie możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 i podniesienie w ten sposób bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego byłyby stosowane tylko: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 488 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 11 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 488 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1248do druku 1248do druku 12481453
Druki senackie: 489489 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
Uchwała: 489uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki sejmowe nr 1248, do druku nr 1248, 1453

druki senackie nr 489, 489 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia małoletnim udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.


Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 maja 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 489 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


8.

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1370do druku 13701489
Druki senackie: 491491 A491 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 491uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

druki sejmowe nr 1370, do druku nr 1370, 1489

druki senackie nr 491, 491 A, 491 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 491 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 11 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 491 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1426do druku 14261471
Druki senackie: 487487 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 487uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe.

druki sejmowe nr 1426, do druku nr 1426, 1471

druki senackie nr 487, 487 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Nowelizacja ma na celu realizację zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących procedury udzielenia dotacji za świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych. W ustawie określono sposób liczenia udziału operatorów pocztowych, zobowiązanych do wniesienia dopłaty na rzecz sfinansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, zgodny z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej. Ponadto ustawa nakłada na Prezesa UKE obowiązek przeprowadzania cyklicznego badania rynku pocztowego oraz przewiduje kary, które będą nakładane na operatorów pocztowych za nieudzielenie informacji, przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia  2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 487 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 maja 2017 r. przyjął ustawę z dnia 11 maja 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1406do druku nr 1406do druku nr 140615191519 A
Druki senackie: 505505 A505 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 505uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1406, do druku 1406, 1519, 1519-A

druki senackie nr 505, 505 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium, jakim jest egzamin. Ustawa zakłada, że kandydaci na aplikację sędziowską będą przyjmowani po przeprowadzonym konkursie (w formie egzaminu). Następnie po odbyciu aplikacji, wynik egzaminu sędziowskiego (ewentualnie prokuratorskiego) będzie decydował o przyjęciu na asesurę sądową. Z kolei po asesurze, jeżeli przebieg służby nie będzie budził żadnych zastrzeżeń, to asesor otrzyma propozycję nominacji sędziowskiej już bez konieczności uczestnictwa w konkursie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41.  posiedzeniu w dniu 11 maja  2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 czerwca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu  12  maja 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 maja 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 505 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.