Narzędzia:

39. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 3

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 4

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 5

 retransmisja 1. dnia posiedzenia cz. 6

 retransmisja 2. dnia posiedzenia cz.1  

 retransmisja 2. dnia posiedzenia cz. 2
 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Senat w dniu 20 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
Druki senackie: 462462 S462 X
Uchwała: 462uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

druki senackie nr 462, 462 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 marca 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 462 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Senat w dniu 20 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 14491467
Druki senackie: 477477 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 477uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne.

druki sejmowe nr 1449, 1467

druki senackie nr 477, 477 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa uprawnia konsula do wydawania bez pobierania opłaty konsularnej dokumentów poświadczających prawo do ulg komunikacyjnych oraz ulgowego wstępu do muzeów i parków narodowych, przyznanych ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 477 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1378do druku 1378do druku 1378do druku 137814461446 A
Druki senackie: 476476 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 476u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1378, do druku nr 1378, 1446, 1446-A

druki senackie nr 476, 476 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister – członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
 

Ustawa określa zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta oraz zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 476 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Anna Anders.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 472472 A472 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 472u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

druki sejmowe nr 1126, do druku nr 1126, 1222, 1413, 1413-A

druki senackie nr 472, 472 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą; spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Ponadto w ustawie uzależniono wydanie zezwolenia od liczby mieszkańców przypadających na jedna aptekę oraz od odległości od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej. Takie rozwiązanie ma stymulować powstawanie aptek na obrzeżach miast a przez to zwiększać dostępność pacjentów do tych placówek.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Zdrowia,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 472 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

Mniejszości  komisji przedstawiły wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy oraz o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą wniosku mniejszości o wprowadzenie poprawek do ustawy będzie senator Mieczysław Augustyn.

Sprawozdawcą wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy będzie senator Tomasz Grodzki.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podczas dyskusji w dniu 20 kwietnia 2017 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat skierował projekt ustawy do komisji w celu ustosunkowania się do zgłoszonych wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania komisji
Druki senackie: 341341 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 341, 341 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.
 

Wnioskodawcy proponują, aby zróżnicować wysokość zasiłku przysługującego w razie śmierci ubezpieczonego w zależności czy osoby uprawnione do jego wypłaty pozostawały ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk 341 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1195do druku 11951360
Druki senackie: 454454 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 454u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

druki sejmowe nr 1195, do druku 1195, 1360

druki senackie nr 454, 454 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Celem nowelizacji jest reforma instytucjonalna Głównego Urzędu Miar, tj. redefinicja i reorientacja zadań, wprowadzenie instrumentów strategicznego i perspektywicznego planowania działań Urzędu i sprawozdawczości z wykonania planów, utworzenie Rady Metrologii, reforma struktury administracji terenowej – zniesienie najniższego poziomu w strukturze organizacyjnej organów administracji rządowej właściwych w sprawach miar, tj. naczelników obwodowych urzędów miar oraz likwidację obwodowych urzędów miar, a następnie przekształcenie urzędów obwodowych w wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 454 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1231do druku 1231do druku 1231do druku 12311343
Druki senackie: 452452 A452 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 452u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1231, do druku 1231, 1343

druki senackie nr 452, 452 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Nowelizacja ustawy przewiduje zaostrzenie kar dla piratów drogowych powodujących pod wpływem alkoholu lub narkotyków najgroźniejsze wypadki komunikacyjne, kończące się śmiercią lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Kary wobec takich kierowców mają być surowsze i orzekane bez zawieszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (2).

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek(druk nr 451 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1193do druku 11931314
Druki senackie: 451451 A451 B451 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 451u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

druki sejmowe nr 1193, do druku 1193, 1314

druki senackie nr 451, 451 A, 451 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wyeliminowanie zjawiska polegającego na uchylaniu się od płacenia alimentów przez zatajanie uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba zobowiązana do zapłacenia świadczeń alimentacyjnych będzie podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – jeśli zaległości alimentacyjne będą stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie w zapłacie zaległego świadczenia innego niż okresowe (wypłacone jednorazowo) wyniesie co najmniej 3 miesiące. Ponadto jeśli osoba uprawniona zostanie narażona na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych z powodu nieuregulowanych zobowiązań alimentacyjnych, to dłużnik będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 451 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 451 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 931do druku 931do druku 931do druku 9311351
Druki senackie: 453453 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 453u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

druki sejmowe nr 931, do druku 931,  1351

druki senackie nr 453, 453 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa ma na celu podwyższenie kwoty ryczałtu wypłacanego ze środków Funduszu Aktywizacji przysługującego przedsiębiorcom zatrudniającym osoby pozbawione wolności do wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym tym osobom (obecnie 20%).

 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 453 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 kwietnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1274do druku 1274do druku 1274do druku 127413971397 A
Druki senackie: 479479 A479 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 479u.pdf
więcej informacji o punkcie

stawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1274, do druku nr 1274, 1397, 1397-A

druki senackie nr 479, 479 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań zapewniających poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększenia ochrony klientów agencji zatrudnienia oraz poprawy skuteczności działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze szeroko rozumianej pracy tymczasowej. Ustawa zakłada m.in. określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy; wprowadzenie większej ochrony pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową; dookreślenie, w jakich przypadkach nie może być powierzana praca tymczasowa; objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 maja 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej .
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 479 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.