Narzędzia:

37. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Senat w dniu 16 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1257do druku 1257do druku 12571261
Druki senackie: 434434 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 434uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

druki sejmowe nr 1257, do druku nr 1257, 1261

druki senackie nr 434, 434 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa rozszerzawykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określony w załączniku do ustawy. Wprowadzona zmiana będzie skutkowała wsparciem i objęciem szczególnym nadzorem zadań inwestycyjnych, które wymagają priorytetowej, przyspieszonej ścieżki pozyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji. Uznanie wskazanych w załączniku do ustawy inwestycji za inwestycje o charakterze strategicznym umożliwi skorzystanie z wszelkich instrumentów prawnych przewidzianych ustawą.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 3 marca 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 434 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


2.

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Senat w dniu 16 marca 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 1210 cz.11210 cz.212851285 A
Druki senackie: 433433 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOE-255materiał porównawczy
Uchwała: 433uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

druki sejmowe nr 1210, do druku nr 1210, 1285, 1285-A

druki senackie nr 433, 433 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa ma na celu implementację prawa unijnego i określa m.in zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny; prawa i obowiązki konsumenta, kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny; zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 marca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 433 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 16 marca 2017 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 846do druku 8461188
Druki senackie: 435435 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 435uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 846, do druku nr 846, 1188

druki senackie nr 435, 435 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska prezydenta został upoważniony Pan Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Celem ustawy jest podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich poniżej lat 15, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Ustawa przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece oraz inne zmiany, które zwiększają karnoprawną ochronę ofiar przestępstw.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 marca 2017 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 435 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 marca 2017 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki senackie: 436436 A436 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 436uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1186, do druku nr 1186, 1300, 1300-A

druki senackie nr 436, 436 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa zmierza do wprowadzenia do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych. Ponadto ustawa zawiera zmiany z zakresu procedury europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji, procedury przekazywania i przejmowania wykonania orzeczeń o skazaniu na karę pozbawienia wolności oraz zwalczania finasowania terroryzmu, jak również zmiany porządkujące w przepisach dotyczących tzw. przestępstw komputerowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 marca 2017 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (12).

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 436 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Senat w dniu 16 marca 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1181do druku 1181do druku 1181do druku 118112861286 A
Druki senackie: 426426 A426 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 426uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 1181, do druku nr 1181, 1286, 1286-A

druki senackie nr 426, 426 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa dotyczy rozdzielenia funkcji z zakresu administracji sądowej, związanych z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu. Ponadto zmiany w ustawie dotyczą zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców, zasad podległości służbowej dyrektorów sądów, jak również podejmowania przez prezesów sądów czynności wywołujących skutki finansowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 marca 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 426 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Senat w dniu 16 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 13641368
Druki senackie: 444444 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 444uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

druki sejmowe nr 1364, 1368

druki senackie nr 444, 444 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy zmiany przepisów w zakresie umożliwiającym zbywanie nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwa górnicze z wyłączeniem stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto ustawa przewiduje przyznanie prawa do urlopu górniczego, w wymiarze 4 lat, pracownikom, którym ze względu na wiek oraz staż pracy w okresie pełnienia funkcji związkowych brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 14 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 444 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


7.

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Senat w dniu 16 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 440440 A440 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 440uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

druki sejmowe nr 1211, do druku nr 1211, 1302, 1302-A

druki senackie nr 440, 440 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ustawa określa tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim. Ponadto w ustawie określono, że związkiem jest zrzeszenie gmin tego województwa, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 mln. mieszkańców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 440 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Senat w dniu 16 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1212do druku 12121284
Druki senackie: 430430 A430 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 430uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

druki sejmowe nr 1212, do druku nr 1212, 1284

druki senackie nr 430, 430 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Celem ustawy jest przeniesienie przepisów dotyczących stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również stwierdzenia zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę doKomisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 430 A).  

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

          


9.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 marca 2017 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 1218do druku 12181290
Druki senackie: 431431 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 431uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1218, do druku nr 1218, 1290

druki senackie nr 431, 431 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu uregulowanie zagadnień dotyczących przede wszystkim: praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia; doprecyzowania przepisów dotyczących niektórych praw pacjenta, uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia


Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 marca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 431 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak

 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1194do druku 11941264
Druki senackie: 427427 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 427uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1194, do druku nr 1194, 1264

druki senackie nr 427, 427 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

W ustawie zaproponowano zmiany, które umożliwią właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących recyklingu statków i monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. Ponadto w ustawie określono zasady pobierania próbek w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.


Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 14 marca 2017 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 427 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.