Narzędzia:

35. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 1138do druku 1138do druku 11381208
Druki senackie: 404-popr404 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 404uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.

druki sejmowe nr 1138, do druku nr 1138, 1208

druk senacki nr 404 – poprawiony, 404 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu uregulowanie kwestii stosowania stawek minimalnych przez rzeczników patentowych. Nowelizacja m.in znosi stawki minimalne w relacjach umownych pomiędzy rzecznikiem patentowym a podmiotem zlecającym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5)  do ustawy (druk nr 404 A)..

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1167do druku 1167do druku 11671203
Druki senackie: 406406 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 406uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

druki sejmowe nr 1167, do druku nr 1167, 1203

druki senackie nr 406, 406 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa dotyczy przyznania członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość prawa do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego oraz określenia wzoru i uregulowania okoliczności i sposobu noszenia ubioru mundurowego oraz jego elementów.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 406 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. wprowadził poprawki (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1098do druku 109812401240 A
Druki senackie: 417417 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 417uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1098, do druku nr 1098, 1240, 1240-A

druk senacki nr 417, 417 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy tzw. pakietu onkologicznego i wprowadza uproszczenia w sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz przyznaje ministrowi właściwemu ds. zdrowia uprawnienia w postaci ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy druk nr 417 A)..

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


4.

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 418418 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 418uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

druki sejmowe nr 1216, do druku nr 1216 i 1217, 1245, 1245-A

druki senackie nr 418, 418 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa likwiduje dwie agencje rolne: Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencję Rynku Rolnego (ARR) i w ich miejsce powołuje jeden podmiot: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWS). Ośrodek ten będzie odpowiedzialny za programowanie rozwoju polskiej wsi oraz gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa. Ponadto KOWR będzie zajmował się doradztwem rolniczym oraz uczestniczył w programowaniu urbanistyczno-planistycznym, jeśli chodzi o wsparcie obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 418 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


5.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 419419 A419 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 419uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

druki sejmowe nr 1217 , do druku nr 1216 i 1217, 1246, 1246-A

druki senacki nr 419, 419 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa określa zasady i termin wejścia w życie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w tej sprawie odbyło się 15 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 419 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1180do druku 1180do druku 1180do druku 118012201220 A
Druki senackie: 415415 A415 B415 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 415uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

druki sejmowe nr 1180, do druku nr 1180, 1220, 1220-A

druki senackie nr 415, 415 A, 415 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury wymiany informacji między ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej nadzorującym Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi o uprawomocnieniu się postanowień dotyczących utraty statusu organizacji pożytku publicznego. Ponadto ustawa przewiduje zmianę zasad tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, w ten sposób, że minister będzie mógł uwzględnić w wykazie organizację, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności w terminie ustawowym – nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 415 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyła się 21 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 415 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 12651275
Druki senackie: 423423 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 423uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

druki sejmowe nr 1265, 1275

druki senackie nr 423, 423 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu objęcie prawem do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy zgodnie z ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z ustawą ww. osoby będą objęte prawem do zasiłku od pierwszego dnia ubezpieczenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyła się 21 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 423 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.

 

 


8.

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki senackie: 413413 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 413uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

druki sejmowe nr 1091, do druku nr 1091, 1267, 1267-A

druki senackie nr 413, 413 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa określa zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, właściwość organów w tym zakresie oraz obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonania. Zgodnie z ustawą właściwym organem RP będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 20 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy  (druk nr 413 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


9.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 22 lutego 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 400
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 400
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 13 stycznia 2017 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2017 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.  
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 18 stycznia 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


10.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 24 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1297do druku 129713131313 A
Druki senackie: 425425 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 425uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 1297, do druku nr 1297, 1313. 1313-A

druki senackie nr 425, 425 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa przede wszystkim wprowadza zmiany dostosowawcze mające na celu uzgodnienie treści ustawy o KAS i ustawy ją wprowadzającej z innymi ustawami. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące powoływania i odwoływania funkcjonariuszy, a także zrównuje uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz urzędników służby cywilnej w przypadku przeniesienia na niższe stanowisko służbowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 425 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.