Narzędzia:

34. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

retransmisja posiedzenia cz.3

retransmisja posiedzenia cz.4

retransmisja posiedzenia cz.5

retransmisja posiedzenia cz.6


1.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 402402 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 402uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1144, do druku nr 1144, 1191

druki senackie nr 402, 402 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Podstawowym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano za niezgodny z Konstytucją art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W związku z tym m.in. ogranicza się środki nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, aby był on sprawowany adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez takie kasy działalności oraz skali występującego tam ryzyka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34.  posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 402 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Senat w dniu 1 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1213do druku 1213do druku 12131223
Druki senackie: 403403 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 403uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.

druki sejmowe nr 1213, do druku nr 1213, 1223

druki senackie nr 403, 403 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja ma na celu uchylenie art. 72 ustawy o ofercie publicznej, który nakłada obowiązek ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w liczbie nie mniejszej niż 10% lub 5 % ogólnej liczby głosów. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie mają charakter wynikowy i stanowią konsekwencję uchylenia wymienionego przepisu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 403 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Senat w dniu 1 lutego 2017 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 807do druku 807 11521152 A
Druki senackie: 405405 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 405uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

druki sejmowe nr 807, 1152, 1152-A

druki senackie nr 405, 405 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Stanowisko Prezydenta w toku prac parlamentarnych prezentował Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia zasady, aby wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw
i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 405 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 lutego 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 888do druku 8881189
Druki senackie: 407407 A407 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 407uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 888, do druku nr 888, 1189

druk senacki nr 407, 407 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu m.in objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu (zwłaszcza jeżeli ich skutkiem będzie uszczuplenie dochodów budżetowych w niższej wysokości) z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 34.  posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  KomisjiPraw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 407 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Senat w dniu 1 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
Druki senackie: 393393 S
Uchwała: 393uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

druki senackie nr 393, 393 S

Senat w dniu 1 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

W myśl projektu ustawy odznaczenie Krzyża Zachodniego ma być nadawane osobom narodowości innej niż polska, które w latach 1939-1989 niosły pomoc Polakom.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie komisjiw tej sprawie odbyło się 31 stycznia  2017 r.    

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Senat w dniu 1 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich
Druki senackie: 399399 S399 X
Uchwała: 399uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

druki senackie nr 399, 399 SSenat w dniu 1 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Tadeusza Kopcia

 

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia  2017 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały (druk nr 399 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.