Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja  posiedzenia cz. 1

retransmisja  posiedzenia cz.2

retransmisja  posiedzenia cz.3

retransmisja posiedzenia cz.4


1.

Ustawa budżetowa na rok 2017

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 398398 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia OE 252materiał pomocniczy
Uchwała: 398uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2017.

druki sejmowe nr 881, do druku nr 881, 1094, Errata do druku nr 1094, 1094-A

druki senackie nr 398, 398 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów oraz Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2016 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich orazw sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 4 stycznia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 398 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 887do druku 887do druku 8871074
Druki senackie: 386386 A386 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 386uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki sejmowe nr 887, do druku nr 887, 1074

druki senackie nr 386, 386 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy zwiększenia zatrudnienia wśród osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych m. in. poprzez poszerzenie zakresu prac wykonywanych przez skazanych nieodpłatnie oraz zwiększenie możliwości finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy przez podniesienie potrącenia na ten cel z przysługującego skazanym wynagrodzenia za pracę.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 stycznia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 386 A). Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 386 A). Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będą senator Jan Rulewski oraz senator Barbara Zdrojewska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 932do druku 93210841084 A
Druki senackie: 396396 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 396uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 932, do druku nr 932, 1084, 1084-A

druki senackie nr 396, 396 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK poprzez zmianę terminu z pięcio na dziesięcioletni okres od dnia uprawomocnienia się wyroku po upływie którego nie można żądać wznowienia postępowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 396 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń


4.

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 995do druku 995do druku 995do druku 995do druku 99511551155 A
Druki senackie: 395395 A395 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 395uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

druki sejmowe nr 995, do druku nr 995, 1155, 1155-A

druki senackie nr 395, 395 A, 395 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zwiększenie zakresu kompetencji ministra nadzorującego instytut badawczy, szczególnie w zakresie: powołania i odwołania dyrektora instytutu i jego zastępcy, spraw związanych z bieżącym zarządzaniem instytutem badawczym w przypadku niepowołania/odwołania dyrektora, możliwości uchylenia uchwał rady naukowej niezgodnych z przepisami prawa i statutem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a w dniu 21 grudnia 2016 r. – do Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2017 r. Komisja nie zakończyła prac.

Kolejne posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbędzie się 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali 179.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 4 stycznia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 395 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

 

Posiedzenia Komisji Środowiska w tej sprawie odbyły się 3 i 10 stycznia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 395 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1013do druku 10131082
Druki senackie: 387387 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 387uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1013, do druku nr 1013, 1082

druki senackie nr 387, 387 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.

 

Ustawa ma na celu wyeliminowanie wątpliwości w zakresie możliwości współpracy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a m.in. Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych, w przypadku gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem realizacji danej inwestycji drogowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 387 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski


6.

Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 10151087
Druki senackie: 385385 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 385uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

druki sejmowe nr 1015, 1087

druki senackie nr 385, 385 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Ustawa dotyczy zapewnienia na objętych Porozumieniem AGN drogach wodnych na terenie Polski warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy „E” odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 385 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie
Druki senackie: 286286 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

druki senackie nr 286, 286 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.
 

Projekt ustawy wprowadza możliwość dla osób pobierających rentę socjalną uzyskiwania miesięcznych przychodów do wysokości 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty. Obecnie po przekroczeniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do renty ulega zawieszeniu.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 286 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie
Druki senackie: 285285 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 285, 285 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Mioduszewski.
 

Projekt ustawy ma na celu zmianę zasad wyliczania wysokości emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę. Ten rocznik kobiet nie został objęty ustawą, która umożliwia po osiągnięciu wieku emerytalnego wyliczenie emerytury bez pomniejszania jej wysokości o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 285 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druki senackie: 288288 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 288uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 288, 288 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Lidia Staroń.

 

Celem projektu jest przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 288 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Senat w dniu 11 stycznia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Druki senackie: 287287 S
Uchwała: 287uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki senackie nr 287, 287 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Rafał Ambrozik.

 

Celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia małoletnim udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego.

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 287 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.