Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 3

 retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 4  

 retransmisja 6. dnia posiedzenia cz. 1 

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 998do druku 9981001
Druki senackie: 357357 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 357uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

druki sejmowe nr 998, do druku 998 i 1001

druki senackie nr 357, 357 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. i dotyczy wprowadzenia możliwości przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie. Zgodnie z założeniami ustawy kwota stałego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 357 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1017do druku 1017do druku 10171071
Druki senackie: 358358 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 358uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1017, do druku 1017, 1071

druki senackie nr 358, 358 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy podwyższenia najniższej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego do kwoty 1 tys. zł oraz modyfikacji zasad waloryzacji wskazanych świadczeń w roku 2017.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 358 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer. 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 105710791079 A
Druki senackie: 364364 A364 B364 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 364uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1057, 1079, 1079-A

druk senacki nr 364, 364 A, 364 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa wprowadza odpowiednie zmiany w systemie prawnym tak, aby rolnicy, członkowie ich rodzin oraz ich domownicy byli objęci systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymywał składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Poprzednia ustawa regulująca tę kwestię obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 6 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 364 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 364 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


4.

Ustawa o wyposażeniu morskim

Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 951do druku 9511003do druku 1003
Druki senackie: 359359 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 359uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wyposażeniu morskim.

druki sejmowe nr 951, do druku nr 951, 1003, do druku 1003

druki senackie nr 359, 359 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego oraz zasady działania systemu kontroli wyposażenia morskiego.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 grudnia 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 359 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 992do druku 9921040.pdf1040 A
Druki senackie: 360360 A360 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 360uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 992, do druku 992, 1040, 1040-A

druki senackie nr 360, 360 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu zapewnienie pozyskania pełnej informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym także o nabyciu lub objęciu przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce. Ponadto w ustawie poszerzany jest katalog podmiotów zobowiązanych do przesyłania informacji podlegających ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 12 grudnia  2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 360 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski


6.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 994do druku 994do druku 99410641064 A
Druki senackie: 361361 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 361uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 994, do druku 994, 1064, 1064-A

druki senackie nr 361, 361 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.

 

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 361 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Wojciech Piecha.

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Senat w dniu 15 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1043do druku 104310721072 A do druku 1072 A
Druki senackie: 363363 A363 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 363uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

druki sejmowe nr 1043, do druku 1043,  1072, 1072-A

druki senackie nr 363, 363 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa ma na celu m.in. wdrożenie do 31 grudnia 2016 r. do prawodawstwa krajowego trzech dyrektyw wykonawczych Komisji UE; wprowadzenie przepisów umożliwiających wpisywanie do rejestru krajowego odmian gatunków nieobjętych przepisami dyrektyw nasiennych UE, a ważnych w Polsce pod względem gospodarczym, czy zachowania bioróżnorodności roślin.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się 6 i 13 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 363 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Wojciech Piecha.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1032do druku 1032do druku 1032do druku 103210751075 A
Druki senackie: 365365 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 365uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1032, do druku 1032, 1075, 1075-A

druki senackie nr 365, 365 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje rezygnację z możliwości nadawania statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz z dofinansowania podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Ponadto ustawa dotyczy stworzenia nowego strumienia dotacji projakościowej przeznaczonego na dofinansowanie uczelni, w których studia I stopnia lub jednolite magisterskie rozpoczęły osoby z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji  Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 13 grudnia  2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 365 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając


9.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.

Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 9711018
Druki senackie: 362362 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 362uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.

druki sejmowe nr 971 i 1018

druki senackie nr 362, 362 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych

 

Ustawa dotyczy uregulowania funkcjonowania międzynarodowych dowództw wojskowych lub organizacji o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO, zarówno istniejących, jak i tworzonych w przyszłości na terytorium RP.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 grudnia  2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 362 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


10.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.

Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 875947
Druki senackie: 349349 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 349uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.

druki sejmowe nr 875 i 947

druki senackie nr 349, 349 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Wprowadzone protokołem zmiany obejmują m.in.: kwestię zastąpienia rubli transferowych przez ECU; zmianę nazwy umowy z 1963 r. na „Porozumienie o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej”; zmianę niektórych celów działalności MBWG z w związku z przemianami politycznymi i gospodarczymi w większości krajów członkowskich banku.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 349 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.