Narzędzia:

30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 5

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3
retransmisja 2 dnia posiedzenia  cz. 4

retransmisja 2 dnia posiedzenia  cz. 5
retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 6

retransmisja 3 dnia posiedzenia
 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 769do druku 769do druku 769898898 A
Druki senackie: 305305 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 305uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 769, do druku nr 769, 898, 898-A

druki senackie nr 305, 305 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych oraz harmonizację praktycznego nauczania realizowanego przez studentów 6 roku kierunku lekarskiego i studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 305 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


12.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 848896
Druki senackie: 309309 A309 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 309uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

druki sejmowe nr 848, 896

druki senackie nr 309, 309 A, 309 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Minister Sprawiedliwości; Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Spraw Zagranicznych

Ustawa dotyczy realizacji decyzji Rady UE z dnia 10 listopada 2015 r. i przyjęcia uzupełniających środków dotyczących luk w stosowaniu Konwencji nr 29 w celu propagowania praw człowieka i godnej pracy dla wszystkich oraz wyeliminowania handlu ludźmi i skutecznej eliminacji wszystkich form pracy przymusowej.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do:

 Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

 Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.


Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 3 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 309 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 309 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski. 


13.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 891do druku 891do druku 891924
Druki senackie: 316316 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 316uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

druki sejmowe nr 891, do druku nr 891, 924

druki senackie nr 316, 316 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawadotyczy wprowadzenia zmian technicznych, które są niezbędne dla zapewnienia spójności ustawy z obowiązującymi przepisami i ma na celu dostosowanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków, która była badana przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie zgodności z Konstytucją do zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania przed TK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r. 

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy(druk nr 316 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.


 


14.

Punkt skreślony z porządku obrad


15.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Senat w dniu 16 listopada 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 189
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

druk senacki nr 189

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 23 maja 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2016 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 r. wysłuchała Informacji i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


16.

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Senat w dniu 16 listopada 2016 r. powołał w skład Rady Polityki Pieniężnej Rafała Surę. W dniu 16 listopada 2016 r. złożył przysięgę powołany przez Senat członek Rady Polityki Pieniężnej Rafał Sura.
Druki senackie: 314314 O
Uchwała: 314uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

druki senackie 314, 314 O
 

Senat w dniu 6 października 2016 r. odwołał Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania przez Senat nowego członka Rady.
 

W wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie zostały zgłoszone następujące kandydatury:

-   pana Marka Andrzeja Dąbrowskiego,

-   pana Rafała Bogumiła Sury.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2016 r. skierował wnioski w sprawie powołania kandydata do składu RPP do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w celu zaopiniowania.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 listopada 2016 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkich kandydatów (druk nr 314 O).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


z2
Poprzednia strona