Narzędzia:

30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 5

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3
retransmisja 2 dnia posiedzenia  cz. 4

retransmisja 2 dnia posiedzenia  cz. 5
retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 6

retransmisja 3 dnia posiedzenia
 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 851964964 A
Druki senackie: 318318 A318 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 318uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 851, 964, 964-A

druki senackie nr 318, 318 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Wprowadzane zmiany zmierzają m.in. do doprecyzowania, że oświadczenia o stanie majątkowym sędziów mają być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej; wprowadzenia zasady jawności tych oświadczeń; zapewnienia publikacji jawnych oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów w Biuletynie Informacji Publicznej; usunięcia niekonsekwencji dotyczących postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec sędziów, a w szczególności możliwości zakończenia postępowania bez wymierzania kary dyscyplinarnej przed upływem okresu przedawnienia wyrokowania; złagodzenie wymogów formalnych skargi na przewlekłość postępowania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 4 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy(druk nr 318 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 840do druku 840918918 A
Druki senackie: 311311 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 311uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 840, do druku nr 840, 918, 918-A

druki senackie nr 311, 311 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Celem nowelizacji jest dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej. Ustawa dotyczy m.in. zmiany
w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wzmocnienia kompetencji i niezależności organu regulacyjnego, wyodrębnienia tzw. obiektów infrastruktury usługowej i procesu ich udostępniania, w szczególności określenia zasad funkcjonowania dworców kolejowych.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy(druk nr 311 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


3.

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy
Druki sejmowe: 880920920 A
Druki senackie: 321321 A321 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 321uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

druki sejmowe nr 880, do druku nr 880, 920, 920-A

druki senackie nr 321, 321 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa określa: sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego; prawa i obowiązki sędziego Trybunału; sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału; prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się  15 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy(druk nr 321 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 794do druku 794901
Druki senackie: 306306 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 306uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 794, do druku nr 794, 901

druki senackie nr 306, 306 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu m.in. umożliwienie, w określonych przypadkach, Prezesowi ARiMR umarzania wierzytelności z urzędu; podwyższenie z 15 tys. zł do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda Ministra Finansów; jednoznaczne uregulowanie sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 306 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 879do druku 879do druku 879do druku 879911911 A
Druki senackie: 307307 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 307uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

druki sejmowe nr 879, do druku nr 879, 911, 911-A

druk senacki nr 307

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa dotyczy wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych, bydła, krów, owiec
i kóz, a także zmian dotyczących systemu dla małych gospodarstw oraz warunków i trybu przyznawania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 307 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 850do druku 850do druku 850885885 A
Druki senackie: 303303 A303 B303 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 303uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

druki sejmowe nr 850, do druku nr 850, 885, 885-A

druki senackie nr 303, 303 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja dotyczy przesłanek umożliwiających podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia osoby innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Ponadto ustawa przewiduje, że nawiązanie stosunku pracy wobec niektórych kategorii pracowników KRUS nastąpi na podstawie aktu powołania oraz umożliwi ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi określenie trybu lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego KRUS.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 303 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń. 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 303 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 792957957 A
Druki senackie: 320320 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 320uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

druki sejmowe nr 792, 957, 957-A

druki senackie nr 320, 320 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa zmierza do wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” wraz z określeniem dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 320 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak


8.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 734do druku 734978
Druki senackie: 323323 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 323uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o paszach.

druki sejmowe nr 734, do druku nr 734, 978

druki senackie nr 323, 323 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa zmienia termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2017 r. na dzień 1 stycznia 2019 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 323 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 304304 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 304uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 150, do druku nr 150, 884

druki senackie nr 304, 304 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterRodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Ustawa dotyczy podniesienia kwoty, w zakresie której emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń. Zgodnie z nowelizacją wolna od potrąceń ma być kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 304 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń. 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 17 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 849do druku 849do druku 849902
Druki senackie: 308308 A308 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 308uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 849, do druku nr 849, 902

druki senackie nr 308, 308 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązania dostosowującego ustawę o podatku akcyzowym do wymogów unijnych, w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. Po nowelizacji, zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do:

  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 listopada 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 308 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki  do ustawy (druk nr 308 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.