Narzędzia:

29. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

 zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 2

 zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1

 zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 2

 zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 3

 zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 4


1.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (81) do ustawy.
Druki senackie: 310310 A310 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 310uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 626, do druku nr 626, 785, do druku nr 785, 927

druki senackie nr 310, 310 A


Były to rządowe projekty ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa dotyczy dostosowania krajowych regulacji do prawa Unii Europejskiej w zakresie m.in. transakcji płatniczych przy użyciu kart; opłat związanych z rachunkami płatniczym; przenoszeniem rachunku oraz dostępem do podstawowego rachunku płatniczego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia oraz po upływie 20 miesięcy od dnia ogłoszenia

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (81) do ustawy(druk nr 310 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 


2.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki senackie: 312312 A312 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 312uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 826, do druku nr 826, 925, errata do druku nr 925, 925-A

druki senackie nr 312, 312 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa ustanawia Krajową Administrację Skarbową, stanowiącą wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewnianiającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy
w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 312 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (40) do ustawy.
Druki sejmowe: 827do druku nr 827926926 A
Druki senackie: 313313 A313 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 313uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 827, do druku nr 827, 926, 926-A

druki senackie nr 313, 313 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa zawiera regulacje dotyczące wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto ustawa zawiera przepisy zmieniające, uchylające, dostosowujące i końcowe.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkami, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia oraz z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (40) do ustawy(druk nr 313 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki senackie: 293293 A293 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 293uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 750, do druku 750, 861, 861-A

druki senackie nr 293, 293 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza do zmiany podziału kompetencji organów administracji publicznych pomiędzy działami administracji rządowej. Ustawa w szczególności rozszerza uprawnienia ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej. Ponadto w ustawie zmieniono zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa i upoważniono ministrów właściwych ds. gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa do wykonywania określonych kompetencji ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 listopada 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 października 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 293 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski


5.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 października 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 803do druku nr 803do druku nr 803856
Druki senackie: 295295 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 295uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 803, do druku 803, 856

druki senackie nr 295, 295 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa reguluje instytucję przedawnienia w zakresie zwrotu nienależnie pobranych  świadczeń w ten sposób, że decyzja organu rentowego zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń nie może być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.

 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 listopada 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 października 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 295 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 października 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 804857
Druki senackie: 296296 A296 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 296uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

druki sejmowe nr 804, 857

druki senackie nr 296, 296 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i które utraciły prawo do tego świadczenia lub zasiłków w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 listopada 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 października 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 296 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.


7.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 października 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 817869
Druki senackie: 297297 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 297uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
druki sejmowe nr 817, 869

druki senackie nr 297, 297 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Umowa ma na celu pogłębienie współpracy Republiki Kazachstanu z Unią Europejską w następujących trzech obszarach: 1) dialog polityczny i współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 2) współpraca gospodarcza, 3) współpraca sektorowa (tj. współpraca finansowa i techniczna, migracja, środowisko, transport, edukacja, informatyka, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich).

 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 listopada 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 października 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 297 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Napieralski.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
Druki senackie: 165165 S
Uchwała: 165uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego.

druki senackie nr 165, 165 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Waldemara Kraskę.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 maja 2016 r. skierował projekt uchwały do KomisjiUstawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 października 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk nr 165 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


9.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
Druki senackie: 176176 S
Uchwała: 176uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.

druki senackie nr 176, 176 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Pęk.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 maja 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 października 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk nr 176 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera

Senat w dniu 4 listopada 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera
Druki senackie: 198198 S
Uchwała: 198uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera.

druki senackie nr 198, 198 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. skierował projekt uchwały do KomisjiUstawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 października 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk nr 198 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.