Narzędzia:

28. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Wznowienie posiedzenia w dniu 21 października 2016 r. o godz. 12.15

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3
 

 


 

 


1.

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Senat w dniu 21 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 23 września 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 282282 A282 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 282uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

druki sejmowe nr 630, do druku nr 630, 853

druki senackie nr 282, 282 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

Ustawa określa: obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; obowiązki przedsiębiorców; zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich; zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 października 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 września 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 października 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 282 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


2.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Senat w dniu 21 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 23 września 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 770828
Druki senackie: 283283 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 283uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

druki sejmowe nr 770, 828

druki senackie nr 283, 283 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Umowa określa zasady dwustronnej współpracy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności i będzie miała zastosowanie w sytuacjach kryzysowych w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 października 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 26 września 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 października 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 283 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


3.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy

Senat w dniu 21 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 23 września 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 805.pdf805
Druki senackie: 284284 A
Uchwała: 284uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

druki sejmowe nr 805, 844

druki senackie nr 284, 284 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Umowa ma na celu lepsze uregulowanie sytuacji, która może nastąpić w przypadku porzucenia marynarza. Poprawki m.in. zobowiązują Państwa-Strony do zapewnienia, aby statki podnoszące ich banderę posiadały szybki i skuteczny system zabezpieczenia finansowego w takich sytuacjach.

 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 października 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 września 2016 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─ Komisji Infrastruktury,

─ Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 października 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 284 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


4.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270

Senat w dniu 21 października 2016 r. przyjął opinię
Druki senackie: 289289 S
Uchwała: 289uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270.

druki senackie nr 289, 289 S
 

Projekt opiniizostał wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Do reprezentowaniawnioskodawców został upoważniony senator Jarosław Obremski.
 

Głównym celem projektowanego rozporządzenia jest usprawnienie przepisów, zwiększenie sankcji wobec wnioskodawców nieprzestrzegających przepisów oraz wyposażenie Unii Europejskiej w mechanizm redystrybucji uchodźców –  tzw. korekcyjny mechanizm alokacji – który dawałby możliwość automatycznego uruchomienia instrumentu w sytuacjach presji migracyjnej.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2016 r. skierował projekt opinii do:

- Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 października 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu opinii bez poprawek (druk nr 289 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Senat w dniu 21 października 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Druki senackie: 261261 S261 X
Uchwała: 261uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

druki senackie nr 261, 261 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Robert Mamątow.
 

Projekt ustawy przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny takich jak: pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyły się 4 oraz 18 października 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 261 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


6.

Drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

Senat w dniu 21 października 2016 r. odrzucił projekt apelu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie
Druki senackie: 272272 S272 X
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa.

druki senackie nr 272, 272 S
 

Projekt apelu został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniony został senator Jan Rulewski.

Apel ma na celu zwrócenie uwagi parlamentarzystów Zjednoczonego Królestwa na incydenty dotyczące przebywających w Anglii obywateli polskich.

 

Marszałek Senatu w dniu 9 września 2016 r. skierował projekt apelu do:

─ Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 października 2016 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu apelu (druk nr 272 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


7.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Senat w dniu 21 października 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 789do druku 789do druku 789868868 A
Druki senackie: 294294 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 294uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

druki sejmowe nr 789, do druku 789, 868, 868-A

druki senackie nr 294, 294 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Finansów.

Ustawa ma na celu wprowadzenie spójnego systemu różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej, na który złoży się przede wszystkim: przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe), stabilny sposób finansowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 listopada 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 października 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 294 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Senat w dniu 21 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 842do druku 842do druku 842do druku 842899899 A
Druki senackie: 299299 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 299uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 842, do druku 842, 899, 899-A

druki senackie nr 299, 299 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma zapewnić możliwość wymiany określonych danych płatników i ubezpieczonych pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w celu wykonywania ustawowych zadań tych instytucji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 października 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 299 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


9.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku

Senat w dniu 19 października 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 190
więcej informacji o punkcie

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku.

druk senacki nr 190
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 31 maja 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 czerwca 2016 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2016 r.


10.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 19 października 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 265
więcej informacji o punkcie

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druk senackinr 265
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 11 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2016 r. skierował Informację do:

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 20 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 września 2016 r.