Narzędzia:

27. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia

 

 


1.

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Senat w dniu 6 października 2016 r. wprowadził poprawki (42) do ustawy
Druki sejmowe: 612do druku nr 612752
Druki senackie: 269269 A269 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 269uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

druki sejmowe nr 612, do druku 612, 752

druki senackie nr 269, 269 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa ma na celu implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Ustawa reguluje zasady dotyczące zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak również zasady realizacji tych umów, ich zmian oraz określa środki ochrony prawnej i organy właściwe w sprawach zawierania umów koncesji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 października 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 21 września 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (39) do ustawy (druk nr 269 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Senat w dniu 6 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 14 września 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 786do druku nr 786813
Druki senackie: 275275 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 275uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

druki sejmowe nr 786, do druku nr 786, 813

druk senacki nr 275, 275 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych. dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego surowego cukru (luzem).

 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 września 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 26 września 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 275 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 14 września 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 767do druku 767do druku 767do druku 767824824 A
Druki senackie: 273273 A273 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 273uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 767, do druku nr 767, 824, 824-A

druki senackie nr 273, 273 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa.

 

Celem ustawy jest nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 września 2016 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 września 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 273 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy(druk nr 273 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu w tej sprawie będzie: senator Piotr Florek.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Senat w dniu 6 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 5 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 841866866 A
Druki senackie: 290290 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 290uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

druki sejmowe nr 841, 866, 866-A

druki senackie nr 290, 290 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.
 

Ustawa ma na celu uproszczenie i odformalizowanie procesu obsadzania funkcji prezesa Agencji Mienia Wojskowego, jego zastępców oraz stanowisk dyrektorów oddziałów regionalnych AMW i ich zastępców, a także stanowisk kierowniczych w biurze prezesa Agencji. Ponadto ustawa przypisuje Agencji Mienia Wojskowego nowe uprawnienia i kompetencje m. in. w zakresie możliwości świadczenia usług na rzecz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 5 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 października 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 290 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.


5.

Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Senat w dniu 6 października 2016 r. odwołał Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej
Druki senackie: 291291 O
Uchwała: 291uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

druki senackie nr 291, 291 O
 

Wybrany przez Senat na 8. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. członekRady Polityki Pieniężnej Pan Marek Chrzanowski złożył rezygnację ze stanowiska.

 

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2016 r. przedstawił projekt uchwały w tej sprawie (druk senacki nr 291) i skierował go do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 5 października 2016 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Marszałka (druk nr 291 O).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


6.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.

Senat w dniu 6 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 886900
Druki senackie: 292292 A
Uchwała: 292uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o  ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.

druki sejmowe nr 886, 900

druki senackie nr 292, 292 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterŚrodowiska oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r., zwane dalej „Porozumieniem paryskim”, ustanawia wielostronne zasady ochrony klimatu po 2020 r. w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 listopada 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 października 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

─  Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 6 października 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 292 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


7.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku.

Senat w dniach 6 i 18 października 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 157
więcej informacji o punkcie

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku.

druk senacki nr 157

 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 27  kwietnia 2016 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. skierował Informację do Komisji Ustawodawczej. 

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2016 r.

 Komisja zapoznała się z Informacją.