Narzędzia:

26. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.5

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.6


1.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 21 września 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 224
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 224
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 6 lipca 2016 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 7 lipca 2016 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 września 2016 r. 
Komisja zapoznała się z Informacją.

.


2.

Punkt skreślony z porządku obrad


3.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 września 2016 r. przyjął ustawę z dnia 14 września 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 722do druku 722753753 A
Druki senackie: 274274 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 274uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 722, do druku nr 722, 753

druki senackie nr 274, 274 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.
 

Ustawa dotyczy m. in. umożliwienia uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz przedłużenia do 2020 r. okresu finansowania dotacją budżetową zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o.o.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 września 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 21 września 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 274 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Adam Gawęda


4.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 22 września 2016 r. przyjął ustawę z dnia 14 września 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 718do druku 718do druku 718do druku 718825
Druki senackie: 276276 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 276uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 718, do druku nr 718, 825

druki senackie nr 276, 276 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Celem ustawy jest przedłużenie na 3 lata obowiązywania przepisów regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany o charakterze porządkowym i doprecyzowującym obowiązujące przepisy, które dotyczą przekazywania informacji o wysokości subwencji za pośrednictwem narzędzi elektronicznych oraz określenia wysokości minimalnej kwoty subwencji przenoszonej między jednostkami objętymi podziałem administracyjnym kraju.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 października 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 września 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 września 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 276 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Artur Warzocha.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 22 września 2016 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie
Druki senackie: 187187 S187 X
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 187, 187 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.

Celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2016 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie KomisjiUstawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 187 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Senat w dniu 22 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
Druki senackie: 271271 S
Uchwała: 271uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

druki senackie  nr 271, 271 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Maria Jackowski.
 

Projekt ma na celu wsparcie wszystkich inicjatyw związanych z przypadającą w 2020 r. setną rocznicą Bitwy Warszawskiej, a w szczególności o budowę pomnika w Warszawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 września 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 września 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu ustawy (druk nr 271 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


7.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku

Senat w dniu 22 września 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 140
więcej informacji o punkcie

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku.

druk senacki nr 140

Informacja została przekazana w dniu 31 marca 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2016 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


8.

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Senat w dniu 22 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Druki sejmowe: 788796
Druki senackie: 277
Uchwała: 277uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

druki sejmowe nr 788, 796

druk senacki nr 277
 

Sejm podjął uchwałę na 25. posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r. i powołał pana Marcina Cichego na Prezesa UKE.

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 14 września 2016 r.


9.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Senat w dniu 22 września 2016 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki sejmowe: 832865865 A
Druki senackie: 281281 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 281uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa ozmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

druki sejmowe nr 832, do druku nr 832, 865, 865-A

druki senackie 281, 281 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dotyczy usprawnienia działania Inspekcji Weterynaryjnej w walce z chorobami zakaźnymi zwierząt, w szczególności z afrykańskim pomorem świń (ASF). Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty skupu zwierząt). Do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, dzięki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 26.  posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 października 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 września 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 22 września 2016 r.

Komisje wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 281 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


10.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Senat w dniu 22 września 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 5959 S59 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 059uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

druki senackie nr 59, 59 S, 59 X
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.

 

Projekt zmierza do zwiększenia wysokości świadczenia określonego w ustawie do poziomu połowy najniższej emerytury oraz zakłada zmianę progów dochodowych warunkujących możliwość przyznania tego świadczenia. Ponadto projekt tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy.

 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 23. posiedzeniu Senatu. Podczas dyskusji zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat skierował projekt ustawy do komisji.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje poparły wnioskizawarte w pkt: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 i 24 zestawienia wniosków(druk nr 59 X).

Mniejszość komisji poparła wnioskizawarte w pkt: 18, 25 i 26 zestawienia wniosków(druk nr 59 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.