Narzędzia:

35. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia  cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1312do 131213771377 A
Druki senackie: 376376 A376 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 376.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1312, do druku nr 1312, 1377, 1377 A

druki senackie nr 376, 376 A

 

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy mają na celu zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Ustawa wprowadza m.in. dotację celową dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. Ponadto ustawowemu ograniczeniu ulega wysokość opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole powyżej 5 bezpłatnych godzin. Od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina dziecka w przedszkolu będzie kosztować nie więcej niż 1 zł. Ustawa zakłada również nałożenie na gminy obowiązku zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu dziecku czteroletniemu miejsca w przedszkolu. Ponadto od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Takie placówki będą jednak musiały  dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych (m.in. wysokości opłaty za „dodatkowe” godziny oraz zasadom rekrutacji).
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca  2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 19 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 376 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1046do 1046do 104613181318 A
Druki senackie: 368368 A368 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 368.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 1046, do druku nr 1046, 1318, 1318-A

druki senackie nr 368, 368 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

W nowelizacji ustawy kompleksowo uregulowano zasady szkolenia maszynistów. Zawarto w niej także upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego programu i czasu szkolenia kandydatów na maszynistów, warunków zdrowotnych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do prowadzania pojazdów kolejowych, a także zasady doskonalenia zawodowego maszynistów. Zgodnie z prawem UE, nowelizacja ustawy określa ponadto standardy funkcjonowania ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz uznawania ośrodków z innych państw członkowskich UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 368 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 24 maja 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1248do 1248do 12481321
Druki senackie: 369369 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 369.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

druki sejmowe nr 1248, do druku nr 1248, 1321 

druki senackie nr 369, 369 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Ustawa zawiera rozwiązania dopuszczające możliwość restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w formie m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek). Zgodnie z nowelizacją, możliwe będzie spłacenie tych zobowiązań poprzez równoczesne zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 369 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1027do 1027do 1027do 10271341do 1341
Druki senackie: 366366 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 366.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 1027, do druku nr 1027, 1341, do druku 1341 

druki senackie nr 366, 366 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Celem ustawy jest stworzenie ustawowej regulacji, która ma zagwarantować powszechne, bezpłatne przeglądanie ksiąg wieczystych za pośrednictwem internetu (po podaniu numeru ksiąg). Ponadto regulacja ma umożliwić wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych przez wskazane w ustawie podmioty publiczne tj.: Policję, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuraturę i komorników sądowych. Zgodnie z ustawą, nowym dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) będzie wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Nowe przepisy przewidują także możliwość złożenia przez internet wniosku o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i będą one pod względem prawnym równe dokumentom wydawanym przez sąd.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 366 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 24 maja 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1218do 12181317
Druki senackie: 367367 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 367.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 1218, do druku nr 1218, 1317

druki senackie nr 367, 367 A
 

Był to senackiprojekt ustawy.
 

Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku TK. Celem nowelizacji jest wprowadzenie ochrony wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką na części ułamkowej nieruchomości, w sytuacji, gdy następnie dochodzi do zniesienia współwłasności. Uchwalenie proponowanej regulacji spowoduje, że wierzyciel będzie miał dodatkową ochronę - przede wszystkim na nieruchomości powstałej w wyniku podziału.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 367 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


 

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1106do 11061334do 1334
Druki senackie: 365365 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 365.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 1106, do druku nr 1106, 1334

druki senackie nr 365, 365 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zawiera zmiany dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Celem regulacji jest odejście od opodatkowania każdego etapu obrotu wyrobami węglowymi i opodatkowanie, co do zasady, jedynie ostatniego etapu, kiedy wyroby te trafiają do podmiotu, który dokona ich zużycia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk  nr 365 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

 


7.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 24 maja 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 12451326
Druki senackie: 371371 A371 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 371.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

druki sejmowe nr 1245,  1326

druki senackie nr 371, 371 A, 371 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Ustawa dotyczy ratyfikacji umowy, która ma na celu ograniczenie skali nadużyć podatkowych i efektywną wymianę informacji podatkowych pomiędzy Polską a Andorą.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 4 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek(druk  nr 371 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 371 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz. 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 14 czerwca 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14181430do 1430
Druki senackie: 386386 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 386.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

druki sejmowe nr 1418, 1430, do druku 1430

druki senackie nr 386, 386 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Ustawa zmienia brzmienie art. 62h określającego, jakich materiałów wybuchowych nie mogą zawierać wyroby pirotechniczne. Po zmianie, co do zasady, nie będą mogły zawierać materiałów detonujących, innych niż proch dymny i mieszanki rozbłyskowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 19 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 386 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1173do 11731206do 1206
Druki senackie: 370370 A370 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 370.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

druki sejmowe nr 1173, do druku nr 1173, 1206, do druku 1206 

druki senackie nr 370, 370 A, 370 B
 

Był to poselskiprojekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje usunięcie przepisu ograniczającego moc obowiązywania ustawy co spowoduje, że wejdzie ona na stałe do porządku prawnego RP. Obecnie obowiązująca ustawa ma wygasnąć z końcem sierpnia 2014 r. Ponadto wnioskodawcy proponują rozszerzenie zakresu zastosowania ustawy na inne niż kara pozbawienia wolności środki przewidziane przez prawo karne, tj. środki zapobiegawcze, karne i zabezpieczające.
 

Sejm uchwalił ustawę na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2013 r. Komisja nie zakończyła prac. Następne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 13 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 12. 00 w sali 176.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 5 i 13 czerwca 2013 r. Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 370 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 370 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Senat w dniu 20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Druki senackie: 319319 S319 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 319.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

druki senackie nr 319, 319 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Grzyb.
 

Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów) w niewielkim zakresie.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 4 czerwca 2013 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 319 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.