Narzędzia:

24. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia część 1.

 retransmisja 1 dnia posiedzenia część 2.

 retransmisja 2 dnia posiedzenia część 1.

 retransmisja 2 dnia posiedzenia część 2.

 retransmisja 2 dnia posiedzenia część 3.


1.

Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy
Druki sejmowe: 709do druku nr 709748748 A
Druki senackie: 260260 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 260u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 709, do druku nr 709, 748, 748-A

druk senacki nr 260, 260 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana do rozliczania podatku VAT wspólnie z utworzonymi przez siebie jednostkami budżetowymi. Dotychczas każda jednostka była traktowana jako odrębny podatnik.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 260 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 669do druku nr 669738738 A
Druki senackie: 255255 A255 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 255u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 669, do druku nr 669, 738, 738-A

druk senacki nr 255, 255 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa wprowadza 15% stawkę podatku dochodowego odosób prawnych dla małych podatników tego podatku, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 255 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 629.pdf629743.pdf
Druki senackie: 257257 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 257u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

druki sejmowe nr 629, do druku nr 629, 743

druki senackie nr 257, 257 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.

 

Ustawa zmierza do wzmocnienia całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. W tym celu tworzy się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w postaci rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. TFG stanowić będzie – obok systemu podstawowego – system uzupełniający zabezpieczeń finansowych biur podróży (tzw. II filar).

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 257 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 249249 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 249u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 564, do druku nr 564, 583

druki senackie nr 249, 249 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu zmianę przepisów m.in. w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych; warunków jakie musi spełniać przewodniczący PolskiejRady Języka Migowego oraz wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 249 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 256256 A256 B256 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 256u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 679, do druku nr 679, 739, 739-A

druki senackie nr 256, 256 A, 256 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu odejście od niekorzystnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w szczególności dotyczących możliwości łączenia placówek opiekuńczowychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej, umiejscawiania tych jednostek w jednym budynku i na jednym terenie oraz zapewnianiajednostkom wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w sposób nieracjonalny wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 256 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 256 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 256 B).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


6.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015

Senat w dniu 3 sierpnia 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 168
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015.

druk senacki 168

 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 6 maja 2016 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 czerwca 2016 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 570622
Druki senackie: 228228 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 228u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

druki sejmowe nr 570, 622

druki senackie nr 228, 228 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu uporządkowanie rozwiązań dotyczących powoływania i odwoływania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki orazRady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 228 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Łuczak.


8.

Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 644do druku nr 644721721 A
Druki senackie: 248248 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 248u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

druki sejmowe nr 644, do druku nr 644, 721, 721-A

druki senackie nr 248, 248 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Ustawa określa właściwość i zadania organów administracji publicznej w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 27 lipca 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 248 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 571do druku nr 571do druku nr 571650
Druki senackie: 225225 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 225u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

druki sejmowe nr 571 do druku nr 571, 650

druki senackie nr 225, 225 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa ma na celu stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego powierzanie KSAP prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej na podstawie tzw. umowy dotacyjnej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 225 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 716do druku nr 716725
Druki senackie: 251251 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 251u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

druki sejmowe nr 716, do druku nr 716, 725

druki senackie nr 251, 251 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu przesunięcie do 1 stycznia 2018 r. wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym po to, aby umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z nałożonych na nie zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 251 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.