Narzędzia:

23. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.I

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.II

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.III

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz. IV

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. V

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. I

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. II

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.III

 


1.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy
Druki senackie: 242242 A242 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 242uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

druki sejmowe nr 558, do druku nr 558, 693, do druku nr 693

druki senackie nr 242, 242 A


Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz KomisjiUstawodawczej w tej sprawie odbyło się 14 lipca 2016 r. Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (32) do ustawy (druk nr 242 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 242 A).

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu w tej sprawie będą: senator Piotr Zientarski (wniosek o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek)oraz senator Jan Rulewski (wniosek o wprowadzenie poprawki).


2.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 645676
Druki senackie: 234234 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 234uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

druki sejmowe nr 645, 676

druki senackie nr 234, 234 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Przystąpienie Czarnogóry do NATO spowoduje rozciągnięcie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu na kolejne państwo Bałkanów Zachodnich, poszerzając tym samym obszar bezpieczeństwa i stabilności w Europie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 234 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Ryszard Majer.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 600do druku nr 600687687 A
Druki senackie: 240240 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 240uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 600, do druku nr 600, 687, 687-A

druki senackie nr 240, 240 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa ma na celu ustalenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Wnioskodawcy zakładają uzyskanie pozytywnych zmian na rynku pracy przez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 240 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


4.

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 227227 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 227uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

druki sejmowe nr 557, do druku nr 557, 643, 643-A

druk senacki nr 227, 227 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa określa formy aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Wprowadza możliwość opodatkowania przedsiębiorców okrętowych nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (zryczałtowany podatek ma wynosić 1% podstawy opodatkowania). Ustawa przewiduje także m.in. rozszerzenie katalogu jednostek pływających, dla których budowy i wyposażenia zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT – 0% oraz możliwość wyboru przez przedsiębiorcę między CIT lub PIT, a ww. zryczałtowanym podatkiem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 227 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Grzegorz Peczkis.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 670do druku nr 670do druku nr 670675
Druki senackie: 230230 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 230uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
druki sejmowe nr 670, 675

druki senackie nr 230, 230 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zakłada m.in.: rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wykonywanie zadań w zakresie wspierania wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej. Ponadto  ustawa określa limit środków, które mogą być przyznane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 230 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki senackie: 229229 A229 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 229uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

druki sejmowe nr 432, do druku nr 432, 652, 652-A

druki senackie nr 229, 229 A, 229 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18 roku życia oraz sprzedaży takich wyrobów na odległość. Ponadto ogranicza się miejsca palenia e-papierosów oraz możliwości w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych (e-papierosy, pojemniki zapasowe). Ustawa zakazuje także wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie oraz zawierających dodatki określone w ustawie. Wprowadza się również nowe ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Zdrowia,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 229 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 229 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Margareta Budner.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki senackie: 246246 A246 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 246uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 653, do druku nr 653, 694

druki senackie nr 246, 246 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu uszczelnianie systemu koncesyjnego poprzez m.in. przywrócenie obowiązku posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą, wprowadzenie nowego rodzaju koncesji na przeładunek paliw ciekłych. Ponadto ustawa nakłada nowe zadania na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wyposaża go w nowe instrumenty kontrolne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2016 r. skierował ustawę do  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 246 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


8.

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 21 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Jarosława Szarka na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Druki senackie: 253
Uchwała: 253uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki sejmowe 726, 731

druk senacki nr 253
 

Sejm podjął uchwałę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r. i powołał pana Jarosława Szarka na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
 

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 21 lipca 2016 r.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 673do druku nr 673do druku nr 673688688 A
Druki senackie: 233233 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 233uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 673, do druku nr 673, 688, 688-A

druk senacki nr 233, 233 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

.

Ustawa zmierza do wyeliminowania niektórych ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o zmianie niektórych ustaw.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 14 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 233 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jerzy Chróścikowski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 642do druku nr 642657657 A
Druki senackie: 239239 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 239uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 642, do druku nr 642, 657, 657-A

druki senackie nr 239, 239 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dokonuje zmiany w strukturze działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, że w zakresie spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji (nie tylko rewitalizacji budownictwa jak ma to miejsce obecnie), z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo.


 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  KomisjiSamorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 239 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jacek Włosowicz.

.